2021-12-07

Imieniny:

Zamkowa konferencja samorządowa

by Marek Sokołowski on Maj 30, 2015

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, 29 maja w sali kominkowej szydłowieckiego zamku zebrali się samorządowcy. Zainspirowało ich święto samorządowca. Na konferencji pt: „Przyszłość polskiego samorządu terytorialnego”, zastanawiali się nad koncepcjami zmian w działaniu samorządów. Istotę tych projektowanych zmian, wynikających z prac komisji wspólnej samorządu terytorialnego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przedstawił Szymon Wróbel, dyrektor departamentu w tymże Ministerstwie. Zarysowana wizja działania samorządu do 2030 roku, objęła wszystkie trzy poziomy samorządności: gminny, powiatowy i wojewódzki.

W koncepcji MAiC zakładane jest wzmocnienie instytucjonalne, kompetencyjne i finansowe zarówno gmin, jak powiatów i województw. Istota zmian wynika z zakładanych trendów demograficznych, rozwoju technologicznego i spodziewanych zmian społecznych. Generalnie w centrum działania samorządu jest człowiek i jego potrzeby. Społeczeństwo jak mówił dyr. Wróbel – coraz wyraźniej artykułuje swoje oczekiwania i chce mieć wpływ na ich realizację. Znakiem tego jest choćby kwestia jednomandatowych okręgów wyborczych, funduszy sołeckich czy budżetów partycypacyjnych. Administracja publiczna powinna być sprawna i nowoczesna, powinna być partnerem dla społeczeństwa.

Zakładane kierunki zmian w samorządzie, są wynikiem dostosowania się do zmian społecznych, prognozowanej zapaści demograficznej i wynikających z tego przemian społecznych, a także rozwoju kraju.  Postulowane wzmocnienie samorządu: ustrojowe, terytorialne, kompetencyjne i finansowe, byłoby dopełnieniem wizji Polski samorządnej. Czy jednak ten pro samorządowy kierunek zmian będzie wprowadzony, jak się planuje w latach 2020-2030, tego obecnie nikt nie wie. Na pewno jednak  administracja publiczna, będzie musiała być służebna wobec społeczeństwa, nowoczesna i reagująca na zmiany. W innym przypadku grozi jej rozminięcie się z potrzebami społecznymi i dryfowanie, co będzie oznaczało jej nieefektywność i przeszkadzało w rozwoju Polski.

W pytaniach zadawanych Prelegentowi, pobrzmiewały nuty lokalne: sprawa zmian terytorialnych widziana przez pryzmat konkretnych obiektów np.  leśniczówki w Ciechostowicach, terytorialnie przynależącej do województwa świętokrzyskiego, mizerii zadań i finansów powiatowych, czy kwestia łączenia się gmin, powiatów w kontekście utraty mandatów radnych. W dyskusji głos zabierali radni: Marek Plewa, Rajmund Mamla, Piotr Kornatowski, Kazimierz Nędzka.

Na pytania odpowiadał dyrektor Wróbel oraz starosta Górlicki, który lubi podkreślać znaczenie usług administracyjnych powiatu i jego zadań w zakresie zespolonej administracji powiatowej. Bezsprzecznie rola Powiatu, w zakresie lokalnej administracyjnej obsługi obywateli jest spora. Inna sprawa jednak że w odczuciu społecznym, wiele tych zadań wynika z nadmiaru regulacji prawnych, przeregulowania życia społecznego i gospodarczego. Po prostu jest biurokratycznym obciążeniem dla wolności obywatelskiej i gospodarczej. Projektowane zaś zmiany choćby zapowiadane w expose premier Ewy Kopacz, uproszczenia prawa budowalnego, jeszcze nie są przez Sejm uchwalone.

Konferencja, która odbyła się po auspicjami starosty Włodzimierza Górlickiego i Anity Gołosz, przewodniczącej Rady Powiatu w Szydłowcu, była przyczynkiem do lepszego zrozumienia idei samorządności, szczególnie dla nowych radnych, którzy dopiero rozpoczynają swoja misję samorządową. Wszystkim zaś przybliżała rozważane kierunki zmian oraz spoczywającą na samorządowcach odpowiedzialność za rozwój lokalnych wspólnot i za rozwój Polski.

Na zakończenie spotkania krótkie życzenia samorządowcom i pracownikom samorządu złożyła przewodnicząca Anita Gołosz. Z koncertem wystąpił akordeonista Piotr Motyka, uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Rozmowy już mniej oficjalne kontynuowano w sali rycerskiej, przy kawie i herbacie oraz specjałach przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.