2019-04-20

Imieniny: Wiktora i Tymoteusza

XXIX Sesja Rady Gminy w Jastrzębiu

by Bartosz Kaluga on Październik 24, 2013

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jastrzębiu odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy. Podczas sesji między innymi dyrektorzy szkół przedstawili sprawozdania z działalności placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrząb za rok szkolny 2012/2013. Ponadto radni rozpatrzyli skargę jak wpłynęła na działanie pełniącego obowiązku wójta Gminy oraz uchwalili zmianę składu Komisji Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Finansów.

Ponadto w czasie sesji wysłuchać można było informacji na temat działalności sportowej na terenie Gminy Jastrząb, informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2013 roku.  Ponadto można było zasięgnąć informacji na temat gospodarki wodnej za pierwsze półrocze 2013 roku, realizacji uchwał Rady Gminy za drugi i trzeci kwartał 2013 roku oraz o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał Komisji Rewizyjnej skargę na działanie pełniącego obowiązki wójta w zakresie wdrożenia na terenie Gminy zmodernizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jaka wpłynęła od mieszkańca Gminy Jastrząb. Jeden z mieszkańców Gminy zarzucił pełniącemu obowiązki wójta panu Rutkowskiemu między innymi, iż odpowiedzi na kierowane do niego pisma udzielana są w zbyt długim czasie, dopiero po trzech miesiącach. Ponadto zarzucano gospodarzowi Gminy, że opłaty pobierane za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto bez analizy kosztów co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Prócz tego obywatel Gminy zarzucił gospodarzowi, iż przetarg na wywóz śmieci odbył się niezgodnie z prawem oraz to, że  nie utworzono selektywnego punktu zbierania odpadów, a więc tym samym nie respektowania uregulowań ustawy dotyczących utrzymania porządku na terenie Gminy.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu treści skargi na posiedzeniu wyraziła opinię, że zarzuty w niej zawarte są  bezzasadne. Komisja Rewizyjna wyjaśnia iż, skarżący przesłał do Urzędu Gminy kilka e-maili. W związku ze wspólną tematyką pism pracownik odpowiedzialny merytorycznie za organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi przygotował jedną odpowiedz na wszystkie e-maile.

Rada zwróciła także uwagę, że skarżący kontaktuje się z Urzędem Gminy wyłącznie drogą elektroniczną, co jest dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami. Biorąc pod uwagę owe warunki pismo skarżącego nie spełniało wymogów.

W uzasadnieniu Radni wyjaśnili także, iż nie ma podstaw aby uznać przetarg za naruszający prawo gdyż spełnia on warunki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych. Co do selektywnego punktu zbiórki odpadów komunalnych, radni zapewnili, że zostanie on utworzony po przyjęciu uchwały Rady Gminy w przedmiotowej sprawie. W chwili obecnej zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest poprzez tak zwany mobilny system zbiórki odpadów niebezpiecznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, opon, odpadów BIO i innych.

Ponadto podczas XXIX sesji ze składu Komisji Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Finansów odwołano radnego Sławomira Bińkowskiego po uprzedniej jego rezygnacji i na jego miejsce powołano radnego Bronisława Korbę.

Tekst i zdjęcia: Joanna Krogulec