2022-07-06

Imieniny: Doroty i Kajetana

Wywiad z Markiem Sokołowskim przewodniczącym Rady Powiatu

by Marek Sokołowski on Listopad 6, 2014 · 3 komentarze

„Bycie Radnym Rady Powiatu to dla mnie służba społeczna”, tymi słowami Pan Marek Sokołowski Przewodniczący Rady Powiatu podsumowuje swoje wieloletnie działania w samorządzie. Z Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Sokołowskim rozmawiamy o minionych 4 latach, o inwestycjach, zrealizowanych zadaniach w dziedzinie służby zdrowia czy oświaty oraz współpracy z samorządami i kierunkach na najbliższą przyszłość. 

A.G.: Od lat działa Pan społecznie. Jak to się zaczęło? 

M.S.: Swego czasu byłem członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, który działał w Szydłowcu , w tym samym czasie w Radomiu znanym i cenionym katolickim działaczem był pan Jan Rejczak, który w 1997 roku został wybrany do Sejmu z list Akcji Wyborczej Solidarność. Pan Rejczak zaproponował mi wtedy, abym został jego społecznym asystentem. Funkcję tę pełniłem cztery lata. Wystartowałem w tym czasie z list Akcji Wyborczych Solidarność do Rady Powiatu I kadencji i tak się stało, że uzyskałem na tyle duże poparcie wyborców, że zdobyłem mandat radnego. I tak się zaczęła moja powiatowa praca samorządowa. Poświęciłem jej już 12 lat, z czego 8 lat przewodniczyłem Radzie Powiatu. Rzec można że samorząd powiatowy znam od „źródeł”. Od początku!

Panie przewodniczący, czas podsumować mijającą kadencję. Co zaliczyłby Pan do najbardziej znaczących sukcesów urzędującej przez ostatnią kadencję Rady Powiatu? 

Uważam że mijająca kadencja była dobra i w wielu przedsięwzięciach byliśmy skuteczni. Przy budżecie Rady Powiatu wynoszącym pomiędzy 30-40 mln udało się nam zmodernizować kilkadziesiąt kilometrów dróg powiatowych. Wykonaliśmy szereg inwestycji na terenie naszych szkół , co zmieniło znacznie ich wizerunek. Dalsze inwestycje dotyczące szkół są jeszcze przed nami . Mam na myśli choćby poprawę bazy sportowej, a dokładnie budowę hali sportowej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, czy zaplecza sportowego i nowej szatni w ZSO im H. Sienkiewicza. Wprowadziliśmy stypendia dla uczniów uzdolnionych oraz dopłaty dla uczniów dojeżdżających. Na pewno również możemy cieszyć się z tego co udało się nam zrobić w służbie zdrowia: Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: przychodni specjalistycznych ul. Wschodnia , remont Wiejskich Ośrodków  Zdrowia w Majdowie i w Wysokiej. Rozbudowa Przychodni Rejonowej ul. Staszica, gdzie udało nam się w duży sposób poprawić warunki do świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu. Utworzono tam również Stację Pogotowia Ratunkowego, gdzie pełniony jest dyżur całodobowy, dyżuruje zespół ratowniczy ale i również funkcjonuje pomoc ambulatoryjna świąteczna i nocna, co jest spełnieniem wieloletnich postulatów mieszkańców Szydłowca i Powiatu. Wykonaliśmy również szereg mniejszych inwestycji, które również bardzo cieszą. Wprowadziliśmy także program dofinansowania renowacji zabytków na terenie powiatu. Moim osobistym sukcesem była polityka historyczna, mająca wpływ na obecną chwilę. To dzięki odkryciu udziału formacji granicznych w Bitwie pod Barakiem, wiele zmieniło się w Zespole Szkół im KOP w Szydłowcu. Zaowocowało współpracą ze Strażą Graniczną, której to współpracy jestem promotorem. Bardzo mnie ciesza absolwenci Szkoły i inne osoby z naszego terenu, które wstąpiły do służby w Straży Granicznej i innych służb mundurowych.

Co nam się nie udało, to walka z wysokim bezrobociem, które niestety istnieje w naszym powiecie. Jest to problem z którym my jako samorząd nie jesteśmy sobie w stanie poradzić bez zaangażowania innych podmiotów państwa. Duży wpływ ma również koniunktura gospodarcza . Kiedy zaczynaliśmy sprawować władzę w powiecie bezrobocie spadało, następnie przyszedł kryzys związany z całą sytuacja gospodarczą w Polsce. Szczyt tego kryzysu nastąpił w 2012 roku , wtedy bezrobocie wzrosło i dopiero teraz znów powoli się zmniejsza. Cieszy że mniej bezrobotnych jest w grupie osób młodych. pracy osób młodych

Rada Powiatu nie niestety żadnego instrumentu do tego aby rozwiązać problem bezrobocia i to o takiej skali. My ze swojej strony jako powiat możemy dbać o powiatowe placówki, rozwijać je, żeby nie było w nich zwolnień, ale generalnie Powiat nie jest pracodawcą, który zatrudni tak dużą liczbę ludzi. To musi być wysiłek wielu osób, instytucji szczególnie przedsiębiorców. Ci jednak nie zatrudnią osób bezrobotnych, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne tylko ze względu np. na ubezpieczanie zdrowotne. My jako Powiat możemy tworzyć warunki rozwoju przedsiębiorczości, poprzez choćby rozwój infrastruktury, ale niestety nie stworzymy tylu miejsc pracy, tym bardziej że rynek pracy wymaga często specyficznych kwalifikacji. Uważam że tak wysoka skala bezrobocia jaka panuje w naszym powiecie to jest problem społeczny, z którym nasz samorząd niestety nie jest sam w stanie się zmierzyć.

Co było największym wyzwaniem?

Największym problemem z jakim przyszło się nam zmierzyć w ostatnich latach, było zamrożenie przez byłego Ministra Finansów pieniędzy  Funduszu Pracy na lokatach bankowych . Środki te nie były przekazywane do powiatów ze względu na panujący kryzys i miało to znaczny wpływ na zwiększenie się bezrobocia na naszym terenie. Godziło to również boleśnie w osoby poszukujące pracy. Można zrozumieć pewne rozgoryczenie osób którym nie mogliśmy udzielić wtedy pomocy, ale niestety środki te nie były przekazywane do Urzędu Pracy co spowodowało że drastycznie spadło podpisywanie umów na staże czy inne formy zatrudnienia.

Praca przewodniczącego Rady Powiatu chyba nie jest łatwa; przewodniczący musi być twardy, dyscyplinować radnych, czasem wejść im w słowo…

Przewodniczący Rady jest wybierany przez radnych Rady Powiatu. Powinna być to osoba, która ma predyspozycje aby być arbitrem. Często mylnie określa się role przewodniczącego, że ma nadzór bądź jest pracodawca starosty. Tak de facto jest nim Rada Powiatu, która  wybiera Starostę. Przewodniczący ma w swoim zakresie obowiązków organizowanie pracy Rady, prowadzenie Sesji Rady Powiatu i reprezentowanie Rady na zewnątrz.

Sesje, obrady, plan pracy i reprezentowanie Rady Powiatu to tylko część zadań podstawowych które leżą w moim zakresie pracy. Bardzo ważnym jej aspektem jest inicjowanie działań, wnioskowanie, nadawanie twórczej atmosfery. Przewodniczący Rady Powiatu nie jest ciałem wykonawczym, nie może pewnych rzeczy sam zrobić , ciałem wykonawczym jest Zarząd Powiatu, na czele z jego przewodniczącym czyli starostą . Natomiast Rada, pełni funkcje uchwałodawcze, wnioskuje o podjęcie określonych działań oraz pełni funkcje kontrolną. Uważam, że podczas trwania tej kadencji panował dobry klimat współpracy pomiędzy radnymi Rady Powiatu i Zarządem . Kolejnej Radzie życzę jeszcze lepszej aktywności radnych. Ocena Rady Powiatu składa się na ocenę pracy każdego z radnych, na ile jest on aktywny , na ile się spotyka ze swoimi wyborcami, na ile wnosi pewną atmosferę pracy. Tej aktywności życzyłbym kolejnej Radzie Powiatu.

Jak układała się współpraca powiatu z samorządem gminnym?

Uważam że poprawnie. Tam gdzie trzeba było abyśmy podjęli wspólnie współpracę, to ona była. Za to również dziękuje kolegą samorządowcom z Gminy Szydłowiec. Myślę, że ci którzy uważają że ta współpraca nie była dobra; powinni wiedzieć że trzeba szanować to co jest, ponieważ nie było między nami konfliktów, walki na szczytach. Zawsze jeżeli była tylko potrzeba to wyciągaliśmy wzajemnie rękę do współpracy. Oczywiście życzę kolejnej Radzie, aby ta współpraca była jeszcze bardziej w owocna i twórcza. Jeżeli jednak chodzi o prace naszych samorządów , to są odrębne jednostki samorządowe. Panuje tu autonomia działań, nie ma mowy przecież o tym aby Miasto narzucało coś nam czy odwrotnie my Miastu. Chodzi tylko o klimat zrozumienia i inicjowania wspólnych działań, programów czy inwestycji zintegrowanych, które przynosiłyby jeszcze lepsze efekty dla naszej lokalnej społeczności. To jednak często zależy choćby od charakteru danych osób. Więcej skromności i pokory byłoby bardzo  twórcze, bo te cechy pozwalają się cieszyć sukcesem drugiego.

Przed jakimi problemami może stanąć przyszły samorząd?

Stoi przed nami kwestia oświaty. Rozpoczęliśmy proces tworzenia szkól specjalnych, które funkcjonują w strukturze Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Istnieje kwestia modelu w którym te szkoły byłyby zespołem szkół specjalnych i w swojej strukturze miałyby zarówno szkołę podstawową specjalna, gimnazjum specjalne jak i szkoły zawodowa specjalne. Te dwa ostatnie człony już istnieją i sprawnie funkcjonują. Pozostaje tylko kwestia utworzenia szkoły podstawowej specjalnej. Jeżeli chodzi o Powiat to w jego gestii jest szkolnictwo ponadgimnazjalne, ale również szkolnictwo specjalne, więc jest to realizowanie naszych ustawowych uprawnień. Liczę tu również na wsparcie i zrozumienie samorządów gminnych.

Obecnie zmienia się nasza rzeczywistość , w tej chwili realizowane są programy cyfryzacji Mazowsza , e-urząd , to są wielkie wyzwania i nie tylko w sferze technologicznej ale są również wyzwaniami w dotyczącymi całej struktury reorganizacji i kultury pracy. To wszystko będzie się na  naszych oczach zmieniać. Zobaczymy jak  odnajdą się w tym zakresie samorządy bo będą to z pewnością silne wyzwania.

Jako jeden z nielicznych szydłowieckich samorządowców udziela i wypowiada się Pan na portalach społecznościach, prowadzi Pan regularnie bloga Dom na Skale . Jak pan ocenia ten, mimo wszystko rzadki jeszcze w mniejszych społecznościach sposób komunikowania się z mieszkańcami powiatu?

Obecnie poziom komunikacji jest jednostronny tzn. „władza komunikuje”.  Strona internetowa najczęściej mówi o sukcesach, chwali osiągnięcia i sukcesy, informuje o tym co władzy jest wygodne. ,  Dla mnie to jest bardzo jednostronny przepływ informacji, a czasem nawet propagandy. Bardzo ubolewam nad tym że komunikacja społeczna, nas samorządowców jest na tak niskim poziomie . Ze swej strony staram się wysłuchiwać wszystkich, a szczególnie tych krytycznych głosów. To forma komunikowania się wielostronna. Nie tylko ja informuję, ale sam poznaje opinię, oceny, nastroje moich internetowych rozmówców. Media społecznościowe, dają możliwość poznawania problemów które trapią ludzi. Media te są w dużej mierze zdominowane przez młodych ludzi, ale nie tylko . Myślę że w tym zakresie dużo musi się jeszcze zmienić. Szczególnie jeśli chodzi o nasze samorządowych polityków. Radni powinni umieć docierać ze swoimi działaniami do społeczeństwa, ale również co jest domeną komunikacji społecznej, korzystać z informacji , wiadomości , opinii, które są dostępne w nowych mediach . Oczywiście jeżeli chodzi o mnie, to też mógłbym jeszcze więcej zrobić. Mógłbym regularnie robić wpisy jako samorządowiec, ale działając również jako dziennikarz obywatelski, przedsiębiorcą nie na wszystko mam czas. Na pewno staram się być obecny , wysłuchiwać tych krytycznych opinii, cierpliwie jeśli trzeba docierać z informacją nawet do zagorzałych przeciwników. Nie chowam głowy w piasek, nie ulegam emocjom i w pozytywny sposób odbieram te nawet krytyczne uwagi, które czasem wypływają niekiedy z pewnych emocji, niedoinformowania. Moja intencją jest, aby służyć, więc potrafię czasem przyjąć uwagi na siebie, nawet za to za co osobiście nie odpowiadam. To tylko powoduje że bardziej uwrażliwiam się na głosy społeczeństwa. Dlatego wszystkim moim adwersarzom, komentatorom i rozmówcą dziękuje i zapraszam do dalszych konwersacji. 

Do końca kadencji Rady Powiatu zostało już nie wiele dni, ubiega się Pan po raz kolejny o stanowisko w samorządzie powiatu. Proszę powiedzieć co chce pan zaoferować mieszkańca powiatu, jakie cele stawia sobie pan za priorytetowe.

Na początku chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Całemu Zarządowi, Radnym Rady Powiatu, oraz wszystkim osobom z którymi spotkałem się na drodze samorządowej. Był to bardzo dobry , twórczy czas, wiele pomysłów udało się nam wspólnie zrealizować. Natomiast wyborcom życzę odpowiedzialnych i dobrych wyborów. Wiem że im większy wybór kandydatów, tym trudniejsza decyzja. Kandydatów do Rady Powiatu jest bardzo wielu, dlatego warto aby ta decyzja była dobrze przemyślana.

Przewodniczącym Rady Powiatu jestem osiem lat, to długi okres. Obecnie ubiegam się o stanowisko radnego Rady Powiatu. Czy będę radnym, a tym bardziej przewodniczącym Rady, w kolejnej kadencji, tego nie wiem. O tym zadecydują wyborcy. Niezależnie jednak od tego jaką funkcję będę wykonywał, moim celem jest zawsze samorząd otwarty na postulaty i wnioski społeczności lokalnej, promujący obywatelską aktywność społeczną. Będę wiec wspierał małe społeczności, twórców kultury, dążył do promowania powiatu szydłowieckiego i jego mieszkańców, wspierał przedsiębiorczość i produkty związane z naszym rynkiem pracy , bogactwami naturalnymi, zdolnościami i tradycją miasta i powiatu. Bardzo bliska jest mi sprawa rodziny w obecnych czasach silnie atakowanej, poddawanej wielorakim procesom osłabienia i dezintegracji ponieważ Rodzina jest siłą Polski.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych efektywnych działań w samorządzie powiatowym.

Rozmawiała Agnieszka Gawor