2020-02-28

Imieniny: Wiktora i Eustachego

Wygrana „bitwa o wiatraki” – Sesja Rady Gminy w Jastrzębiu.

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 5, 2013 · 1 comment

4 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy w Jastrzębiu. Przebiegła ona niespodziewanie spokojniej atmosferze, biorąc pod uwagę kwestię planowanej budowy wiatraków na terenie gminy i protestujące przeciwko temu przedsięwzięciu dwa stowarzyszenia: Wspólne Dobro z Lipienic Górnych i Jedność z Nowego Dworu. Wszystko dzięki jednogłośnej decyzji radnych uchylającej ustawę z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb.

Sesję rozpoczął Sławomir Lech, przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu. Powitał on zgromadzonych radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców gminy. Następnie głos zabrał komendant straży pożarnej w sprawie realizacji programu przeciwko wypalaniu traw. Poinformował on, że akcja „STOP, NIE WYPALAJ TRAW” przyniosła zamierzone efekty. Dzięki ulotkom, plakatom a przede wszystkim edukowaniu społeczeństwa liczba pożarów i podpaleń związanych z wypalaniem traw w tym roku jest znacznie niższa niż w roku ubiegłym, zarówno w Gminie Jastrząb jak i w całym Powiecie Szydłowieckim. Komendant zaapelował również do mieszkańców, aby nie niszczyli i nie zatruwali środowiska poprzez wiosenne wypalania traw.

Głos zabrała także między innymi Dorota Wrzesień, skarbnik Gminy Jastrząb która przedstawiała roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych, inwestycji kultury i ZOZ. Katarzyna Figarska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu przedstawiła sprawozdanie z działalności GPB. Kierownik powiedziała między innymi, że Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu wraz z dwoma filiami w Woli Lipienieckiej Dużej i Gąsawach Rządowych zarejestrowała łącznie w 2012 roku 1023 czytelników co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 33 czytelników.

Na sesji podjęto także następujące uchwały:

1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2017,

3) w sprawie określenia wzrostu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych, terminach i miejscu składania deklaracji,

4) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb, przyjętego uchwałą z dnia 25 stycznia 2013 r.,

5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) w sprawie powołania radnego w skład Komisji Rewizyjnej – na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

7) w sprawie uchylenia uchwały z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb.

Wszystkie podjęte na sesji uchwały zostały przez radnych pozytywnie rozpatrzone. Emocje wśród kilku radnych wzbudziła propozycja powołania Cezarego Wiatraka w skład Komisji Rewizyjnej. Część radnych uznała, że w czasie kiedy gmina poszukuje oszczędności nie na miejscu jest powoływanie kolejnego członka Komisji Rewizyjnej. Ośmiu radnych zagłosowało jednak za powołaniem radnego w skład Komisji Rewizyjnej co zadecydowało o pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku. Cezary Wiatrak zrzekł się jednak wynagrodzenia jakie otrzymywałby jako członek Komisji i zapewnił, że ta decyzja nie wpłynie negatywnie na jakość jego pracy.

W czasie sesji głos zabrała także jedna z przedstawicielek Stowarzyszenia Wspólne Dobro. O to fragment jej przemówienia: „(…)stanowczo sprzeciwiamy się budowie elektrowni wiatrowych w obecnych lokalizacjach. Mamy świadomość faktu, iż inwestycja taka jest inwestycją znacząco oddziałującą na środowisko, dlatego nie widzimy możliwości dobrowolnego, przyzwolenia na budowę szkodliwych elektrowni w okolicy naszych zabudowań. Inwestorzy wykorzystują fakt braku regulacji prawnych w dziedzinie energetyki wiatrowej i forsują swoje inwestycje na tereny nieposiadające optymalnej siły wiatru. Służy to tylko i wyłącznie ich własnym korzyściom finansowym nie zwracając uwagi na aspekt zdrowotny. Niemniej jednak Ministerstwo Zdrowia opracowało opinię wraz z uzupełnieniem o szkodliwości elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzkie. Istotnym jest fakt określenia w uzupełnieniu opinii odległości farm wiatrowych od zabudowań – jest to dystans co najmniej 2 km. W zależności od warunków lokalnych i środowiskowych odległość ta może być większa. W naszej gminie odległość ta jest kilkakrotnie niższa, a więc nie służy dobru lokalnej społeczności. Dodać do tego należy fakt wprowadzenia na teren gminy inwestora w sposób nie do końca jasny i czysty. (…) Dziwny jest też fakt sponsoringu, jaki uprawia obca Firma na terenie naszej gminy. Pan radny naszej gminy przyznał, iż jest w kontakcie z jedną z firm wiatrowych i corocznie gmina otrzymuje dofinansowanie na koleje cele miedzy innymi: festyny szkolne, jak również drzwi do remizy strażackie i koszulki dla drużyny sportowej. Zastanowić należy się również nad lokalizacją elektrowni wiatrowych. Działki wskazane były za urzędowania pani wójt Zofii K. Elektrownie wskazane są na działkach rodziny i znajomych pani wójt oraz osób mieszkających pa za terytorium Gminy Jastrząb.”

Zarówno pełniący obowiązki wójta Gminy Jastrząb jak i żaden z radnych nie ustosunkowali do wyżej wymienionych słów jednej z przedstawicielki Stowarzyszenia Wspólne Dobro.

Przedstawicielki obu Stowarzyszeń Wspólne Dobro z Lipienic Górnych i Jedność z Nowego Dworu poproszone o krótki komentarz z przebiegu sesji zgodnie odpowiedziały że są bardzo wdzięczne radnym za uchylenie uchwały w sprawie zmiany Studium pod względem lokalizacji elektrowni wiatrowych. Mają świadomość że to dopiero pierwsza wygrana bitwa ale bardzo ważna. Przyznały, że bardzo znaczący wpływ na decyzje radnych miało za pewne przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia pismo stwierdzające szkodliwość wiatraków dla ludzkiego zdrowia.

J. Krogulec