2022-12-09

Imieniny:

Co musisz wiedzieć o ocenach technicznych

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 8, 2017

W Polsce mamy do czynienia z Europejskimi Ocenami Technicznymi oraz Krajowymi Ocenami Technicznymi. Czego dotyczą i co powinniśmy o nich wiedzieć?

Europejska Ocena Techniczna – czym jest i kiedy się ją wydaje?

Wydawana jest, gdy wyrób budowlany – częściowo lub w pełni – nie jest objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną lub EDO. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy wyrób budowlany nie jest objęty EDO. Jeśli chodzi o normy zharmonizowane – jednostką upoważnioną do prowadzenia badań wyrobu na zgodność z odpowiednimi normami zharmonizowanymi jest laboratorium notyfikowane. Laboratorium notyfikowane może wystawić raport z badań wyrobu dla producenta, który nie zastępuje jednak certyfikatu czy świadectwa zgodności typu. Europejska Ocena Techniczna wydawana jest wyłącznie dla jednoznacznie zidentyfikowanego wyrobu dla jednego, określonego producenta. Art.17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawia zharmonizowane warunki związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011). Europejska Ocena Techniczna może być wydana nawet w przypadku wydania mandatu do przyjęcia normy zharmonizowanej. Wydanie Europejskiej Oceny Technicznej jest możliwe do rozpoczęcia okresu koegzystencji norm zharmonizowanych. Warto mieć to na uwadze.

Jednostka Oceny Technicznej (JOT) wydaje ocenę techniczną na wniosek producenta lub osoby przez niego upoważnionej, całość procedur koordynuje EOTA, czyli Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych. Europejska Ocena Techniczna informuje nas o produkcie, typie wyrobu, zawiera jego opis, zamierzone stosowanie, a także właściwości użytkowe. Znajdziemy w niej także liczne odniesienia do metod stosowanych do oceny wyrobu budowlanego, jak również wszelkie szczegóły techniczne.

Co trzeba wiedzieć o Krajowej Ocenie Technicznej?

Krajową Ocenę Techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy. Możliwy jest także inny przypadek, gdy co najmniej jedna zasadnicza charakterystyka wyrobu budowlanego lub także wtedy, gdy metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest odpowiednia. Ocena ta wydawana jest zarówno na podstawie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jak i przewidywanej jego trwałości. Musi zostać to potwierdzone badaniami, obliczeniami, oględzinami oraz opiniami ekspertów.

Krajowe Oceny Techniczne (KOT) wydawane są na okres pięciu lat z możliwością przedłużania – na koszt wnioskodawcy – na następne okresy, jednak nie mogą one być dłuższe niż pięć lat. Ważne są niezwłocznie od dnia ich wydania i stanowią dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu, a także oznakowania go znakiem budowlanym. Pamiętajmy także, że KOT nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie. Warto mieć to na uwadze przy składaniu wniosku. Jeżeli będziemy mieć problem ze skompletowaniem dokumentów, warto zwrócić się do specjalistów, np. Instytutu Techniki Budowlanej.