2019-04-21

Imieniny: Julii i Heleny

Wspólnota z Gąsaw Rządowych jako przykład prężnie działającej wspólnoty gruntowej, czyli „Gdy jest zgoda i wspólne działania, tam są efekty”. (część druga artykułu)

by on Sierpień 31, 2013

W poprzednim artykule przedstawiliśmy krótko historię powstania oraz cele działalności wspólnoty gruntowej z Gąsaw Rządowych. W tej części artykułu omówimy obecną działalność spółki, która koncentruje się w dużej mierze na działalności pożytecznej społecznie.

Jak podają władze wspólnoty gruntowej, reaktywacja spółki wspólnoty w Gąsawach Rządowych w 1999 r. zaktywizowała jej członków, co przełożyło się na wymierne efekty ekonomiczne oraz społeczne. Majątek wspólnoty zwiększył swoją wartość dwukrotnie w ciągu ostatnich lat. Wspólnota odzyskała grunty i nieruchomości, które są bardzo atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Spółka ma zawarte umowy na dzierżawę nieruchomości, tj. biurowca i dużej hali oraz terenu pod stację gazową. Zawarto też umowę przyrzeczenia na sprzedaż piasku pod inwestycje drogowe.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca realizacje niektórych projektów społeczno-ekonomicznych przez wspólnotę gruntową z Gąsaw Rządowych w ostatnich latach.

Tabela. Wybrane projekty społeczno-ekonomiczne zrealizowane przez wspólnotę gruntową z Gąsaw Rządowych

Lp.

Rodzaj/nazwa projektu

1.

Wybudowanie pierwszej szkoły podstawowej w latach 70. ubiegłego stulecia z funduszy wspólnoty gruntowej;

2.

Remont drogi gminnej w Gąsawach Rządowych-Niwach na odcinku długości 1 km;

3.

Doposażenie w sprzęt sportowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach, a od 2008 r. coroczne dofinansowanie paczek dla dzieci tej szkoły;

4.

Przekazanie działki pod budowę Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych;

5.

Przekazanie w 2000 r. datku w wysokości 8500 zł na wykonanie posadzki w kościele parafialnym;

6.

Uruchomienie w 2007 r. programu budowy parkingu z kostki brukowej o powierzchni 941,0 m² przed kościołem – na ten cel przekazano 13000 zł;

7.

Realizacja projektu segregacji śmieci – zakup 300 pojemników na odpady komunalne;

8.

Utworzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców obu wsi, tj. Gąsaw Rządowych i Gąsaw Rządowych-Niw.
Źródło: opracowanie na podstawie danych przekazanych przez Stowarzyszenie Aktywni

3_wpisZarząd spółki od wielu lat działa społecznie. Większość dochodów wypracowanych przez wspólnotę przeznaczana jest na cele społeczne. Działaniom wspólnoty patronuje hasło: „Gdy jest zgoda i wspólne działania, tam są efekty”.

Od czasu reaktywacji wspólnoty gruntowej w 1999 roku, spółka zrealizowała duży wysiłek celem odzyskania niektórych gruntów, bezprawnie przejętych przez różne instytucje. Nie zawsze były to sprawy łatwe, a cały proces trwał wiele lat.

Jednym z takich przypadków był spór z Przedsiębiorstwem Skarbu Państwa. Po kilku rozprawach sądowych w postępowaniu przed Sądem w Szydłowcu w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Skarbu Państwa – sygn. akt Ns 57/99 o zasiedzenie działki nr 93 wspólnota gruntowa z Gąsaw Rządowych zawarła ugodę z ww. firmą. Firma zobowiązała się do remontu drogi wiodącej przez Gąsawy Rządowe-Niwy w zamian za wartość przedmiotu sporu, tj. wartość działki nr 93. W miesiącu czerwcu 2000 r. firma naprawiła ten odcinek jezdni.

Innym przypadkiem był spór wspólnoty z Nadleśnictwem Lasów Państwowych. W jego efekcie spółka odzyskała działkę o powierzchni 1,28 ha. Od czerwca 2003 r. do 28 października 2004 r. wspólnota gruntowa prowadziła także spór ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu przed Sądem Rejonowym w Przysusze – sygn. akt Ns 42/03 w sprawie działki pod Ośrodkiem Zdrowia w Gąsawach Rządowych oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 535 o powierzchni 0,49 ha (w latach 70. było to mienie gromadzkie). Po niepowodzeniu w pierwszej instancji, zarząd spółki wspólnoty gruntowej wraz z sołtysem Gąsaw Rządowych zawarł ugodę ze Starostwem Powiatowym. Na mocy tej ugody spółka zapewniła, że nie będzie się odwoływać od wyroku sądowego, natomiast Starostwo przekaże nieodpłatnie całą działkę z budynkiem Ośrodka Zdrowia dla gminy Jastrząb. Starostwo wywiązało się ze swych zobowiązań.

4_wpisKolejnym przypadkiem był spór z PKP. W latach 80. ubiegłego wieku na działce nr 83 stanowiącej własność spółki wspólnoty gruntowej PKP wybudowała kilka budynków. Baza PKP została zlikwidowana w 2001 r. – grunty spółki wspólnoty były użytkowane przez 20 lat. Polskie Koleje Państwowe w czasie tego okresu nie płaciły dzierżawy wspólnocie gruntowej. Do grudnia 2003 r. budynki pozostawione były bez opieki i uległy poważnej dewastacji. W 2003 r. zostały odzyskane grunty pod bazą od PKP. Koszty geodezyjne w tym zakresie w całości pokryła PKP. W grudniu 2003 r. syndyk masy upadłościowej PKP sprzedał bez poinformowania spółki wspólnoty gruntowej biurowiec (siedem kontenerów) pewnej firmie z Częstochowy. Firma ta kupiła ten budynek w złej wierze, ponieważ wcześniej, już w listopadzie wspólnota wyrażała chęć nabycia budynku, który znajduje się na jej działce. Syndyk masy upadłościowej Zakładu Robót Inżynieryjnych PKP nie wziął tej oferty pod uwagę, ponieważ nie obejmowała całości masy upadłościowej. Spór z firmą z Częstochowy trwał ponad rok – sprawa została wygrana przez spółkę – biurowiec trafił z powrotem do majątku PKP S.A. Po skierowaniu pozwów sądowych w dniu 03.10.2006 r. przeciwko PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie w dniu 24.10.2006 r. została zawarta ugoda.

Jak pokazuje historia wspólnoty z Gąsaw Rządowych droga do odzyskania własnych gruntów nie zawsze jest łatwa i trwa krótko. Historia ta pokazuje także, że zawsze warto do końca starać się podejmować działania w słusznej sprawie. Dzięki odzyskanym gruntom majątek wspólnoty gruntowej z Gąsaw Rządowych w ostatnich latach znacznie zwiększył swoją wartość. Wspólnota odzyskała grunty i nieruchomości, które są bardzo atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, a dzięki wypracowywanym zyskom, może prowadzić działalność pożyteczną społecznie inwestując w rozwój lokalnej społeczności.

„Artykuł powstał w ramach projektu „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej informacji na temat projektu oraz wspólnot gruntowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.wspolnotygruntowe.pl. Artykuł powstał dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Aktywni i przekazanym przez nie materiałom.

grafika do e-maila ver 2