2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Waldemar Sowiński – Wywiady Przedwyborcze II Tura

by Bartosz Kaluga on Listopad 28, 2014

Zapraszamy do kolejnego wywiadu przedwyborczego przed drugą turą wyborów w Gminach Powiatu Szydłowieckiego. Jako pierwszy z Gminy Chlewiska odpowiedzi udzielił nam Pan Waldemar Sowiński. Kim jest Pan Waldemar Sowiński, jak ocenia pierwszą turę, oraz jaki ma plan wyborczy dowiecie się Państwo w niniejszym wywiadzie.

Przybliżenie sylwetki kandydata

Kilka słów o sobie. Czy może Pan w kilku zdaniach opisać swoją osobę i swoje doświadczenie w kontekście stanowiska o które się Pan ubiega?

Nazywam się Waldemar Sowiński mam 57 lat, mieszkam w Chlewiskach, kandyduję na Wójta Gminy Chlewiska z Komitetu Wyborczego Wyborców Solidarny Samorząd.

Uważam, że mam duże doświadczenie samorządowe, byłem radnym gminy Chlewiska, gdzie pełniłem funkcje przewodniczącego Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 1998 – 2006 r. oraz radnym rady powiatu Szydłowieckiego w latach 2006-2014 r.  gdzie  pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Poznałem pracę oraz problemy dwóch szczebli samorządowych, potrafię rozmawiać z ludźmi, co będzie bardzo przydatne w pełnieniu funkcji Wójta Gminy Chlewiska.

Ocena pierwszej tury wyborów. Jak Pan ocenia pierwszą turę wyborów samorządowych w Pana Gminie. Czy jej wyniki są dla Pana zaskoczeniem?

Pierwsza tura wyborów samorządowych przebiegła zgodnie z moim oczekiwaniem  i nie była dla mnie zaskoczeniem. Ja dużo rozmawiałem z mieszkańcami naszej gminy, znam ich problemy i bolączki oraz oczekiwania. Po prostu nadszedł czas na zmiany.

Czynniki sukcesu w pierwszej turze. Co Pana zdaniem było kluczowe w Pańskiej batalii wyborczej w I turze – jakie czynniki wpłynęło na to, że to właśnie Pan dotarł do II tury?

To, że dostałem się do drugiej tury wyborów zawdzięczam mojej najbliższej rodzinie, która bardzo mnie wspiera, mieszkańcom gminy którzy mi zaufali i wierzą we mnie jak również mojej osobistej determinacji w dążeniu do zmian na lepsze jutro mieszkańców naszej gminy.

Program wyborczy

Współpraca. Zacznijmy od tematyki współpracy, ponieważ właśnie ta kwestia będzie pojawiała się w formie pośredniej w kolejnych pytaniach. Tam gdzie jest współpraca ponad podziałami i osobistymi ambicjami, tam są większe szanse na uzyskanie wymiernych rezultatów. Łatwiej pozyskać środki, zaangażować różne środowiska, wykreować pozytywną atmosferę wobec różnorodnych inicjatyw. Czy ocenia Pan siebie jako osobę zdolną do współpracy z innymi jednostkami ponad podziałami partyjnymi?

Jestem osobą bezkonfliktową, umiem rozmawiać z ludźmi ponadto jestem bardzo pozytywnie nastawiony do otoczenia. Moja długoletnia praca samorządowca pozwoliła mi na tak zwaną „ dojrzałość” zwłaszcza w sprawach ważnych i nie cierpiących zwłoki. Wiem co to jest kompromis, współpraca i rezultat, potrafię również docenić i wykreować przejawy wszelkich inicjatyw przejawianych dla dobra naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Chlewiska.

Budżet obywatelski. Doświadczenia miast, które dały obywatelom możliwość decydowania o wydatkach, są bardzo budujące. Jakie jest Pana stanowisko w sprawie wprowadzenia w Pana Gminiebudżetu obywatelskiego/budżetu partycypacyjnego? Proszę przybliżyć mieszkańcom jakie mogłyby być kryteria ustalania budżetu i w jaki sposób społeczeństwo mogłoby decydować o realizacji budżetu obywatelskiego.

Jestem zwolennikiem budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) , może nie w całości budżetu lecz na pewno w części dotyczącej infrastruktury drogowej czy wydatków na sport i rekreację w naszej gminie. Dobrym zaczątkiem budżetu partycypacyjnego w naszej gminie Chlewiska był Fundusz Sołecki, który niestety w ślad na sugestię obecnego Wójta nie został wyodrębniony w budżecie gminy Chlewiska na 2014 rok. Poprzez niewyodrębnienie Funduszu Sołeckiego przez Radę Gminy odebrano mieszkańcom możliwość wykonania zadań, które zaspokajały podstawowe potrzeby sołectw. Bardzo ważne jest zapewnienie sołectwom instrumentów rozwoju. Jedynym z takich instrumentów jest Fundusz Sołecki, który zapewnia mieszkańcom jedyną możliwość samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia na wsi.

Pozyskiwanie funduszy unijnych. Czy jest szansa utworzenie jednostki (czy nawet zatrudnienie osoby, specjalisty od funduszy unijnych), która wspierałaby lokalne przedsiębiorstwa, a także osoby indywidualne planujące założyć własną działalność gospodarczą, w wykorzystaniu funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. Z doświadczenia wiem, że wiele polskich firm odnotowało gwałtowny wzrost w ostatnich latach głównie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy unijnych.  Jednak niejednokrotnie problemem dla wielu firm jest napisanie biznes planu czy nawet otrzymania porad, gdzie powinni szukać możliwości dofinansowania. Czy samorząd gminny byłby w stanie wspomóc lokalne przedsiębiorstwa i jednostki indywidualne w tej kwestii, zaktywizować dodatkowo do udziału w projektach unijnych?

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych uważam za priorytet działalności samorządu gminnego zarówno w zakresie infrastruktury ( projekty twarde ) jak i w zakresie innych dziedzin budżetu jak chociażby oświata, pomoc społeczna czy też sport i turystyka ( projekty miękkie). Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy przede wszystkim mieć w swoich zasobach kadrowych osobę kompetentną i umiejącą poruszać się w zawiłych kwestiach Funduszy Europejskich. Marzy mi się stworzenie w urzędzie gminy punktu konsultacyjnego,  w którym zarówno rolnicy jak i lokali przedsiębiorcy uzyskali by fachową poradę oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz, zwłaszcza pomoc w całej procedurze „ papierkowej”, która spędza sen z powiek wielu z nas.

Specjalna strefa ekonomiczna/przemysłowa. Czy jest realna szansa na utworzenie takiej strefy w Gminie Chlewiska? Można usłyszeć wiele opinii, że każda poszczególna Gmina w powiecie szydłowieckim jest za mała na budowę strefy ekonomicznej zdolnej przyciągnąć inwestorów. Co jeśli mówilibyśmy o utworzeniu wspólnej strefy dla wszystkich gmina powiatu dla wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Szydłowieckiego przy współpracy Starostwa Powiatowego? Jak ocenia Pan realność takiego projektu?

Podstawowym problemem związanym zamiarem utworzenia strefy jest brak potencjału oraz gruntów, gdyż jak wszystkim wiadomo gmina wysprzedała już swój majątek. Jeżeli chodzi o utworzenie wspólnej strefy ekonomicznej, mam mieszane odczucia ponieważ Miasto Szydłowiec już taką strefę posiada. Myślę, że można pójść w kierunku tworzenia tzw. „ spółdzielni pracy” przy znacznym wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy.

Szkoły i Przedszkola. W budżecie gminnym “oświata” (szkoły i przedszkola) to największa pozycja wydatków. Jak Pan ocenia naszą oświatę i czy uważa Pan, że w przyszłej kadencji należy podjąć próbę reorganizacji w celu ograniczenia kosztów czy zwiększenia efektywności.Jaką pomoc edukacyjną dostaną dzieci których rodziców nie stać na opłacenie przedszkola, mam na uwadze wyrównanie szans edukacyjnych.

Szkoły i przedszkola stanowią najwyższą pozycję wydatkową w budżecie gminy, jeżeli chodzi o wydatki bieżące.

Uważam, że kondycja finansowa szkół uzależniona jest do ilości uczniów uczęszczających do nich. W większości samorządy dokładają do zadań oświatowych znaczne środki pieniężne, tak jest i u nas. Nie zamierzam podejmować żadnych prób reorganizacji czy też ograniczeń kosztów na oświatę . Raczej pójdę w stronę zwiększenia oferty szkoleniowej dla uczniów a w ślad na tym gmina otrzyma większą subwencję oświatową.

Młodzi, a starzejące się społeczeństwo. Z jednej strony należy aktywnie przeciwdziałać bezrobociu szczególnie pośród najmłodszych na rynku pracy. I wspierać te inicjatywy, które mogę temu wymiernie pomóc. Dochodzą do tego również inicjatywy wspierające politykę prorodzinną. Z drugiej strony mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i wynikające z tego potrzeby. Nie ukrywajmy, że kampaniach wyborczych jest łatwiej przekonać do siebie starsze osoby obietnicą nowego chodnika, czy wiaty na przystanku. Później te obietnice należy spełnić, ale czy mają one wymierny wpływ na wzrost dobrobytu mieszkańców Gminy? Jak pogodzić zapotrzebowanie w inwestycje przeciwdziałające ucieczce młodych osób z Gminy, wspomagające politykę prorodzinną, a potrzebom związanym ze starzejącym się społeczeństwem w Gminie? Jakie inwestycje mogłyby połączyć potrzeby obu tych grup? Czy może lepiej skupić się na jednej z opisanych grup?

Temat bardzo trudny, aczkolwiek nieunikniony uważam, że jeżeli rozmawiamy o młodych to priorytetem jest praca następnie w zakresie polityki prorodzinnej to żłobki, przedszkola i świetlice. Nad tymi problemami trzeba będzie się pokłonić. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi starszych to w zależności od ich statusu materialnego albo znacznie szersza oferta w zakresie pomocy społecznej , albo znacznie szersza oferta w dziedzinie kultury – poprzez rozszerzenie działalności wiejskich świetlic.

Patologie polityczne. A głównie nepotyzm, czyli faworyzowanie swoich ludzi, a nie ludzi z kompetencjami. To jedne z najczęstszych zarzutów wobec samorządowców lokalnych. W jaki sposób ma Pan zamiar dobierać swoich współpracowników?

Jak już wspomniałem stawiam na wiedzę i kompetencje, gmina potrzebuje zmian, a tylko pracownicy z w/w predyspozycjami zapewnią nam wszystkim odpowiedni sposób funkcjonowania zarówno w urzędzie jak i w otoczeniu.

Uzdolniona młodzież. Wspieranie najbardziej potrzebujących i szczególnie uzdolnionych. Jak pomóc tym osobom, które mają nieprzeciętne wyniki, a brak finansowych możliwości. Czy jest szansa na uruchomienie programu z dofinansowaniem dla najbardziej uzdolnionych osób?

Uważam, że należy utworzyć w budżecie gminy fundusz stypendialny dla uzdolnionych uczniów. Wiem jak to zrobić, gdyż będąc radnym powiatowym wdrożyliśmy taki program w budżecie powiatu. Fundusz ten funkcjonuje, uczniów pobierających stypendia przybywa odbywa się to na zasadzie zdrowej rywalizacji a to cieszy. Chciałbym aby tak było w naszej gminie.

Zadłużenie Gminy. Jak je zmniejszać? Czy jest to w ogóle możliwe w obecnych warunkach i potencjale ekonomicznym gminy?

Zadłużenie gminy według sprawozdań budżetowych wynosi 8.806.560 zł to jest 51,74 % ( według starego wskaźnika – dopuszczalne to 60%) z bardzo długim okresem spłaty – aż do 2029 roku. ( dane z objaśnień do WPF z dnia 08 października 2014 roku ). Przy obecnym potencjale ekonomicznym gminy brak jest perspektyw na zmniejszenie długu gminy. Wszyscy mieszkańcy gminy będą odczuwali ten olbrzymi balast przez długie, długie lata.

Druga tura. Jakie jest Pana nastawienie przed drugą turą wyborów? W czym upatruje Pan szanse na swoje zwycięstwo?

Biorąc pod uwagę nastawienie społeczne jak również pozytywną aurę mieszkańców wobec mojej osoby jestem bardzo optymistyczny co do drugiej tury wyborów samorządowych. Swoją szansę na zwycięstwo upatrują w dobrym dialogu    z moimi wyborcami – mieszkańcami gminy Chlewiska.

Z wyrazami szacunku,

Waldemar Sowiński