2019-04-20

Imieniny: Wiktora i Tymoteusza

W Szydłowcu chcą wiedzieć jak głosują ich radni

by Bartosz Kaluga on Październik 28, 2013 · 3 komentarze

Portal Szydłowiecki dotarł do wniosku, jaki ostatnimi czasu został złożony na ręce Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego przez członków komitetu Nasz Dom Szydłowiec. Wniosek dotyczy podjęcia inicjatywy uchwałodawczej wprowadzającej do nowego Statutu Gminy Szydłowiec głosowania jawne imienne. Inicjatywa w założeniu miałaby na celu wprowadzenie przejrzystości głosowania i dawałby nam – wyborcom, możliwość np. weryfikacji stanowiska radnego z naszego okręgu w ważnym dla nas głosowaniu. Pod wnioskiem podpisało się 169 mieszkańców Gminy Szydłowiec. Wniosek został złożony 11 października w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

W złożonym przez komitet Nasz Dom Szydłowiec piśmie czytamy, że obecnie mieszkańcy gminy obecnie mają bardzo ograniczone możliwość sprawdzenia jak na obradach pracują wybrani przez nich radni. W praktyce jedyną możliwością weryfikacji ich obietnic, gwarancji czy deklaracji jest osobisty udział w obradach sesji i śledzenie jej przebiegu. Z przyczyn naturalnych nie każdy ma na to czas. Władze samorządowe również nie zapewniły swoim mieszkańcom takich możliwości wzorem wielu polskich samorządów – które na łamach swoich oficjalnych serwisów internetowych udostępniają transmisję online z obrad rady. Głosowania odbywają się wyłącznie poprzez podniesienie ręki, bez notowania w jaki sposób głosował dany radny. Dlatego też obywatele postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Aktualny Statut Gminy Szydłowiec nie dopuszcza głosowania imiennego, z wyłączeniem przypadków ustawowych. W rezultacie mieszkańcy gminy nie znajdą w urzędzie informacji, którzy radni głosowali za zamknięciem szkoły „X”, podniesieniem podatków od nieruchomości czy wyższymi stawkami za śmieci. Propozycja komitetu Nasz Dom Szydłowiec oraz osób które poparły inicjatywę własnym podpisem polega na wpisaniu do nowego Statutu tekstu o następującej treści:

 

㤠42.

  1.  Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, jawnym imiennym lub tajnym o ile przepisy ustaw lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.
  2. Głosowanie jawne imienne przewodniczący obrad zarządza w przypadkach określonych ustawą, a także każdorazowo na pisemny wniosek co najmniej trzech radnych.
  3. Na wniosek radnego Rada może postanowić o wprowadzeniu głosowania jawnego imiennego przed głosowaniem danego projektu uchwały. Wniosek taki radny może zgłosić w trakcie dyskusji do momentu jej zakończenia.
  4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3. Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu w głosowaniu imiennym, z wyjątkiem uchwały zgodnie z art. 28 b ust. 4
  5. Głosowanie jawne imienne nie dotyczy głosowań o charakterze proceduralnym lub organizacyjnym w tym przyjmowania porządku obrad. W tych przypadkach radni głosują jedynie przez podniesienie ręki.”

 

㤠44.

            ust. 1 pkt. 3

Głosowanie jawne imienne odbywa się w ten sposób, że przewodniczący obrad odczytuje nazwiska radnych z listy obecności, a każdy z wywołanych radnych oświadcza jednoznacznie czy jest „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się” i potwierdza swoje głosowanie czytelnym podpisem na „liście głosowania imiennego”. W tytule listy określa się uchwałę,  której dotyczyło głosowanie. Opieczętowaną pieczęcią rady miejskiej listę załącza się po protokołu.” 

Wszystkie głosowania w polskim parlamencie są głosowaniami jawnymi imiennymi. Wprowadzenie możliwości głosowania jawnego także w naszej Radzie z pewnością nie wpłynie negatywnie na pracę naszego organu. Wręcz przeciwnie. Uważamy, że jawność i przejrzystość jest nieodzownym warunkiem działania samorządu oraz obowiązkiem wobec mieszkańców naszej gminy – powiedział w rozmowie z Portalem Szydłowieckim Artur Koniarczyk, pełnomocnik komitetu Nasz Dom Szydłowiec.

Autor: Artur Marszałek

Autor zdjęcia: © rangizzz – Fotolia.com