2021-04-22

Imieniny: Iwony i Dezyderego

Uhonorowani za zasługi dla Powiatu

by Marek Sokołowski on Styczeń 30, 2014

Danuta Słomińska – Paprocka i ks. kan. Adam Radzimirski 30 stycznia br. na uroczystej Sesji Rady Powiatu w Szydłowcu, zwołanej w celu wręczenia aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” otrzymali to zaszczytne wyróżnienie. Wzruszająca i pełna ciepłych emocji uroczystość miała swój początek w decyzji Rady Powiatu, która to w listopadzie 2013 roku nadała te honorowe tytuły nadawane zasłużonym dla społeczności Powiatu Szydłowieckiego osobom i instytucjom.

Uroczystą sesję poprowadził przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Przewodniczący przywitał przybyłych na uroczystość gości, wśród nich wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. 

 Stosowne uchwały Rady Powiatu odczytali wiceprzewodniczący Rady: Jan Gula i Adam Wlazło. Następnie sylwetkę i dorobek  Danuty Słomińskiej -Paprockiej przedstawiła Anna Lużyńska, z kancelarii Starosty Szydłowieckiego

Pani Danuta Słomińska-Paprocka urodziła się w Inowrocławiu, tam też ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Po specjalistycznych studniach na Uniwersytecie Mikołaja Koprernika w Toruniu. Od 1962 roku pracowała w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Następnie w Muzeum Świętokrzyskim obecnie w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz w Państwowej Służbie Konserwatorskiej w Kielcach. Zaangażowanie oraz aspiracje zawodowe spowodowały, że  w 1968 roku, powierzono Pani Danucie w Szydłowcu organizację nowego oddziału Muzeum Świętokrzyskiego. Organizację Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu Danuta Paprocka rozpoczęła od podstaw dokonując samodzielnie rozpoznania aktualnego stanu instrumentarium ludowego na terenie całego kraju. Gromadziła eksponaty, przygotowując ekspozycje jeszcze w trakcie restauracji zamku. Niekwestionowany talent organizacyjny, umiejętność nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z Instytutem Naukowym PAM oraz zdolność nawiązywania dobrych kontaktów z twórcami ludowymi, jak również świetna znajomość pracy muzealnej i przede wszystkim pełna pasji praca powodowały, że już w 1975 roku otwarto nowe Muzeum. To pierwsze tego rodzaju muzeum w Polsce, dokumentujące ludowe instrumenty i folklor muzyczny w skali całego kraju, według zasad nowoczesnej metodologii muzykologicznej. Zostało wysoko ocenione przez muzykologów, etnomuzykologów i etnografów. Już rok po otwarci muzeum w Szydłowcu stało się odrębną placówką a Danuta Słomińska-Paprocka objęła funkcję jego dyrektora. Powiększała systematycznie zbiory, które w 1992 roku liczyły 1650 pozycji inwentarzowych, stając się największą kolekcją instrumentów i narzędzi muzycznych jednego kraju w Europie. Fakt ten potwierdza opinia rady muzyki ludowej UNESCO, tej rangi placówka przyczyniła się i nadal przyczynia się do wzrostu znaczenia Szydłowca na mapie kulturalnej Polski. Pani Danucie Słomińskiej -Paprockiej bliska była również tematyka regionalna, jako prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Szydłowieckiej w latach 1972-89 z myślą o powstaniu ekspozycji historycznej przyczyniła się do utworzenia kolekcji złożonej ze znalezisk archeologicznych, detali archeologiczno – rzeźbiarskich, dokumentów i ksiąg cechowych, protokołów rady miejskiej, pieczęci i obrazów. Temu też służą popularno-naukowe publikacje jej autorstwa, dotyczące dziejów i zabytków Szydłowca pisane w różnym czasie od roku 1972, stale rozszerzane i aktualizowane o powiększający się stan badań, których zwieńczeniem stała się Monografia Powiatu Szydłowieckiego wydana z okazji 200-lecia jego utworzenia w roku 2010 pod tytułem „Powiat Szydłowiecki w województwie mazowieckim”. Pani Danuta Słomińska-Paprocka za swoją działalność została dotychczas uhonorowana prestiżowymi nagrodami i tytułami. Są wśród nich m.in. Srebrny Krzyż Zasługi przyznany w 1984 roku, Odznaka za Zasługi dla Kielecczyzny z 1975 roku, Odznaka za Zasługi dla Województwa Radomskiego z 1979 roku, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury przyznana w 1970 roku oraz Złota Odznaka za opiekę nad zabytkami z 1974 roku. Decyzja Rady Powiatu w Szydłowcu o nadaniu zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” na wniosek Zarządu Powiatu w Szydłowcu jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi Pani Danuty Słomińskiej Paprockiej w krzewieniu kultury i popularyzowaniu wiedzy historycznej o Powiecie Szydłowieckim.

Akt nadania „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” wręczyli przewodniczący Rady Powiatu i Kapituły Tytułu Marek Sokołowski i starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Danuta Słomińska-Paprocka dziękując za otrzymany tytuł powiedziała:

Pragnę wyrazić radość i satysfakcję z wyróżnienia jakie mnie dzisiaj spotyka. Wyróżnienia wzruszającego i zaszczytnego. Dziękuje wszystkim za pamięć o mojej skromnej osobie dotąd bardzo mocno i emocjonalnie związanej z Powiatem Szydłowieckim (…) Fascynacja miastem i zamkiem, tutejszym krajobrazem kulturowym przetrwała w mojej pamięci a nawet w podświadomości, wraca w snach, ale powodem fascynacji byli również ludzie, którym poznałam pragnę im w tym miejscu podziękować za udzielone wsparcie i życzliwość, za przyjaźń, której dowody do dzisiaj tak wiele dla mnie znaczą. Mimo, że opuściłam Szydłowiec przed 20-stu laty wszystkie najpiękniejsze chwile spędzone tutaj, do których zaliczam także dzisiejszą uroczystość zachowam we wdzięcznej pamięci. Dziękuje wszystkim z całego serca.

Sylwetkę Księdza Dziekana Adama Radzimirskiego oraz jego dorobek przedstawiła Magdalena Kisiel, kierująca Wydziałem Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego

Ksiądz kanonik, proboszcz, Adam Radzimirski, jednocześnie dziekan Dekanatu Szydłowieckiego, od dwudziestu dwóch lat, z wielkim zaangażowaniem, służy swą posługą duszpasterską mieszkańcom Szydłowca oraz sprawnie i skutecznie organizuje działalność Parafii p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 roku. Jest nie tylko oddanym duszpasterzem, cieszącym się zaufaniem parafian, powiatowym kapelanem strażaków i rzemiosła, opiekunem świetlicy „Nazaret” należącej do Zespołu Parafialnego „Caritas”, czy aktywnym uczestnikiem różnych ważnych wydarzeń w Powiecie Szydłowieckim. Ksiądz Adam Radzimirski dał się poznać również jako człowiek związany sercem z Ziemią Szydłowiecką, a szczególnie z parafią, którą kieruje. Podejmuje się realizacji zadań znacznie wykraczających poza zakres obowiązków proboszcza. Przejawia się to w głębokim rozumieniu i postrzeganiu znaczenia szydłowieckiej fary jako zachowanego przez wieki, miejscowego świadectwa polskiej kultury sakralnej i szeroko pojmowanego dziedzictwa narodowego. Z ogromnym zaangażowaniem, wielką troską, merytorycznie i skutecznie finansowo prowadzi etapowo projekty mające na celu renowację i konserwację kościoła, unikalnego zabytku kultury, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Dzięki swojej determinacji w działaniu ksiądz proboszcz, Adam Radzimirski, przeprowadził konserwację zabytkowych elementów świątyni: ołtarzy, modrzewiowego stropu z niespotykaną polichromią, będącą przykładem rzadkiej architektury sakralnej, także witraży, pięknej grupy rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego, w otoczeniu czterech aniołów, kasetonów pod chórem kościelnym, dzwonnicy, także pokrycia dachowego. Podejmuje się również, z uporem i konsekwencją, wielu innych zadań, z myślą o utrwalaniu wielowiekowego dziedzictwa kulturowego, które kryje w sobie szydłowiecka fara. Ksiądz dziekan, Adam Radzimirski, jest doskonałym kaznodzieją, poświęca uwagę nie tylko sprawom Ojczyzny, jej historii, tradycji niepodległościowych, bohaterów narodowych, podkreślając tym samym znaczenie patriotyzmu w życiu człowieka, tak nieocenionego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Przewodniczył wielu ważnym uroczystościom organizowanym w Powiecie Szydłowieckim. Swoim działaniem potrafi integrować społeczność parafialną. Z inicjatywy księdza Adama Radzimirskiego odbywają się spotkania wielu grup modlitewnych, organizowana jest pomoc charytatywna dla potrzebujących. Ksiądz proboszcz skutecznie motywuje młodzież, nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale również kulturalnie i turystycznie. Oddany sprawom swojej parafii jest bardzo dobrym organizatorem nie tylko życia religijnego, ale też aktywnym uczestnikiem wszystkich ważnych dla Powiatu Szydłowieckiego uroczystości patriotycznych, edukacyjnych i kulturalnych. Ksiądz kanonik pełni też zaszczytną funkcję dziekana Dekanatu Szydłowieckiego, któremu poprzez swoje działania przywrócił dawną rangę. W Powiecie Szydłowieckim, niezmiennie od wielu lat, obdarzany jest szacunkiem i cieszy się wśród mieszkańców niesłabnącym autorytetem. Proboszcz, Adam Radzimirski, to człowiek prawy, zatroskany sprawami, nierozerwalnie łączącymi działania podejmowane w interesie nie tylko parafian, ale również wszystkich mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego, bo przecież szydłowiecka fara to unikalny zabytek mający dla społeczności lokalnej niekwestionowane znaczenie historyczne, artystyczne, religijne. Misja, którą z wielkim zaangażowaniem i konsekwentnie, od ponad dwudziestu lat, realizuje swoim działaniem ksiądz Adam Radzimirski służy, niewątpliwie, dobru mieszkańców i przyczynia się do podniesienia rangi Powiatu Szydłowieckiego na Mazowszu. Decyzja Rady Powiatu w Szydłowcu o nadaniu zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług i wybitnych osiągnięć jako proboszcza, niestrudzenie krzewiącego kulturę chrześcijańską, członka społeczności powiatowej, podejmującego nieustannie działania na rzecz jej integracji oraz zwyczajnie pracowitego, życzliwego, dobrego i wrażliwego Człowieka. Za swoje zaangażowanie na rzecz wspólnoty parafialnej i Powiatu Szydłowieckiego ksiądz Adam Radzimirski został uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami. Są to: Srebrny Krzyż Zasługi – nadany 18 sierpnia 2005 r. za zasługi dla Powiatu, obywateli, ofiarną działalność publiczną, działalność charytatywną; Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła – nadany 19 maja 2011 r., Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” Marszałka Województwa Mazowieckiego będący wyróżnieniem za działalność, która wybitnie przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza – nadany 16 czerwca 2011 r.

Decyzja Rady Powiatu w Szydłowcu o nadaniu zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” to wyraz najwyższego uznania za zasługi księdza dziekana Adama Radzimirskiego i uhonorowania jego zasług na rzecz społeczności powiatu szydłowieckiego. Akt nadania „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” wręczyli Starosta Szydłowiecki i  Przewodniczący Rady Powiatu.

Ksiądz dziekan Adam Radzimirski ze wzruszeniem podziękował władzom Powiatu za to szczególne wyróżnienie. Powiedział:

 

(…)połowa tych pochwał, które tu padły przekazuje księżom wikariuszom i wszystkim tym, którzy na przestrzeni 20 lat współpracowali ze mną w Szydłowcu, także wszystkim dobrym ludziom, którzy wspierali mnie przez te lata. Z powiatem szydłowieckim jestem związany od bardzo dawna, pochodzę z Wierzbicy kiedy byłem w szkole podstawowej Wierzbica należała do Powiatu Szydłowieckiego. Pamiętam jako harcerz przyjeżdżałem tutaj na obchody 1 – majowe (…) W tym roku mija 22 lata odkąd jestem proboszczem w Szydłowcu. Jest mi tu bardzo dobrze, bo tu są bardzo dobrzy życzliwi ludzie, wspierający każdego księdza w swojej pracy, dlatego tyle dobrego możemy wspólnie zdziałać. Moim marzeniem jest, żeby nie iść do księży emerytów, tylko zostać tutaj do końca oczywiście ustępując probostwa młodszym księżą i pierwszy raz o tym mówię, złożyć swoje kości na szydłowieckim cmentarzu w grobie dla księży. Niech to szczególne wyróżnienie, które dzisiaj otrzymuje będzie podziękowaniem dla wszystkich, którzy ze mną współpracowali i współpracują w szydłowieckiej farze u św. Zygmunta. Dziękuje za obecność, za życzliwość. Imiennie chciałbym podziękować Przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Sokołowskiemu, bo to on tym wszystkim dyrygował, żeby również i proboszcz znalazł się wśród tych wyróżnionych  – powiedział ksiądz Adam Radzimirski.

Ksiądz Dziekan przekazał również obecnym pozdrowienia i modlitwę z Watykanu, od grobu błogosławionego a wkrótce świętego Jana Pawła II od Arcybiskupa Wacława Depo.

Pierwszy raz na sesji Rady Powiatu obecny był wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. W 2010 roku Wojewoda miał okazje uczestniczyć w obchodach 200-lecia powiatu, kiedy to po raz pierwszy przyznano tytuły „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego”.

Monografię Powiatu Szydłowieckiego pani Danuty Słomińskiej – Paprockiej, którą otrzymałem wtedy uważam za wzorcową tego typu w skali całego województwa mazowieckiego. Natomiast wobec księdza dziekana mam również osobiste powody do wdzięczności wobec księdza, nie tylko jako wspaniałego gospodarza jednego z najpiękniejszych zabytków, ale również osoby, która w trudnych momentach potrafi swoim autorytetem oddziaływać na rozwiązywanie spraw ku lokalnej społeczności – mówił wojewoda.

Wojewoda odczytał również listy gratulacyjne dla Zasłużonych od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz, w których Pani Danucie podziękowała za zaangażowanie w zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz za pracę i pasję dzięki, której ocalało od zniszczenia wiele skarbów kultury ludowej. Księdzu dziekanowi Pani Marszałek dziękowała za aktywność i determinacje, dzięki którym Kościół św. Zygmunta jest prawdziwą perełką na mapie cennych obiektów sakralnych.

W kolejnym punkcie uroczystej sesji głos zabrał starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. Starosta podziękował wszystkim, którzy przybyli na spotkanie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że ta uroczystość to dla samorządu powiatowego i społeczności powiatu wyjątkowa okazja do dumy do radości. Panią Danutę i Księdza Dziekana określił jako osoby wyjątkowe, osoby które niosą ze sobą potencjał, doświadczenie, wiedzą, które mogą być dla nas wielkim kapitałem i wsparciem.

Dzisiejsi zasłużeni dla Powiatu Szydłowieckiego to osoby, które pozostawiają po sobie, po swojej aktywności ślady, które przez wiele dziesięcioleci przetrwają. To co przez całe życie robią, może dla młodego pokolenia być wzorem. Jestem przekonany, że tytuły trafiły we właściwe ręce – podsumował starosta.

Swoje gratulacje przekazali również burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Bednarczyk, a także dyrektor Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu dr Aneta Obory, która następnie zaprosiła wszystkich gości na koncert, w którym wystąpiły: Katarzyna Zydel – skrzypce oraz Wiesława Gromadzka – harmonia pedałowa. Panie grały i śpiewały, do których chętnie dołączali się przybyli na uroczystość goście.

Po koncercie Przewodniczący Rady Powiatu zakończył uroczystą sesję, zaprosił do wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz zachęcił obecnych do gratulacji odznaczonym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego.”

Spotkaniu towarzyszyła wystawa instrumentów z czasów kiedy Pani Danuta Słomińska-Paprocką była dyrektorem MLIM, ostatnie nabytki muzeum oraz fotografie przedstawiające detale architektoniczne związane z ikonografią muzyczną.

Po raz pierwszy Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego” w 2010 roku. Uhonorowani zostali wówczas: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz oraz Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski.

Autor tekstu:  Patrycja Konieczna