2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Straż Miejska przypomina

by Marek Sokołowski on Luty 22, 2016

Zdjęcie frontonu siedziby Straży Miejskiej 19 luty 2015. Autor Marek Sokołowski

Kilka lat temu Straż Miejska przypominała o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości. Straży Miejskiej decyzją Rady Miejskiej już w Szydłowcu nie ma.  Pouczenia pozostały, więc je dziś przypominamy. Kto będzie chciał ten będzie je egzekwował, a kto nie pewnie narazi się na ewentualne swych zaniedbań konsekwencje.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania na terenie swojej nieruchomości porządku i czystości poprzez:

– systematyczne sprzątanie nieruchomości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wód i gruntu oraz utrzymanie zabudowań, elementów małej architektury i ogrodzeń w stanie czystym i estetycznym, – utrzymywanie zbiorników bezodpływowych w stanie nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wód, – niezwłoczne uprzątanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, – usuwanie  (wykaszanie) na terenie nieruchomości chwastów i innych uciążliwych dla otoczenia roślin, – usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachu i z innych części nieruchomości.

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane regularnie i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do posiadania umowy o korzystaniu z usług firmy w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych. Przypominamy, że zakazane jest:   – spalanie odpadów takich jak opony, opakowania z tworzywa sztucznego, zużyte ubrania i obuwie, – usuwanie zimowej śliskości za pomocą rozsypywania żużlu, – mycie i naprawy pojazdów mechanicznych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, – usuwanie  śniegu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, – wylewanie nieczystości na terenie nieruchomości a także wprowadzania ich do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych lub wykorzystywania w rolnictwie, – wykorzystywanie  nieczynnych studni do gromadzenia odpadów,  nieczystości ciekłych lub wód opadowych.

Przypominamy także o obowiązkach właścicieli psów. Przede wszystkim są oni zobowiązani do dokonania rejestracji psa we właściwym Wydziale Urzędu Miejskiego. Psa bez identyfikatora uważa się za zwierzę  bezpańskie.

Właściciele nieruchomości, po której pies porusza się w sposób swobodny, zobowiązani są do zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice, zabezpieczenia dostępu do niej osobom postronnym i do umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem, wykonanej z trwałego materiału.

Właściciele i opiekunowie psów są zobowiązani do zachowania szczególnych środków ostrożności.

Przypominamy, że w żadnym razie nie wolno pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie  uwiązany, nie przebywa w pomieszczeniu zamkniętym lub ogrodzonym w taki sposób, że jego wydostanie się poza ogrodzenie jest niemożliwe.

Nie wolno powodować agresji psa szczując go, drażniąc lub płosząc.  Ponadto właściciele psów są zobowiązani do: – regularnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie i przechowywania aktualnego poświadczenia szczepienia,  – prowadzenia psów na uwięzi, a psów ras uznanych za także w kagańcu, – natychmiastowego usuwania odchodów psa pozostawionych na chodnikach, jezdniach placach zabaw dla dzieci, parkingach, terenach zielonych itp.

Szczególne obowiązki mają także właściciele nieruchomości, na których terenie znajduje się azbest.  Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych i najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń, jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że jest on bardzo szkodliwy dla zdrowia. Włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego, w tym chorób nowotworowych.  Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.   Dlatego każdy właściciel nieruchomości, obiektu lub instalacji zawierającej azbest ma obowiązek przeprowadzenia kontroli jej stanu technicznego, dokonania inwentaryzacji oraz jej zabezpieczenia bądź usunięcia azbestu . Informacje o stanie wyrobów azbestowych znajdujących się w użytkowaniu należy zamieścić w arkuszu  ,,Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Wypełniony arkusz  należy przekazać do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się wyroby azbestowe wymagające usunięcia, należy pamiętać, że usunięcia azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma, posiadająca uprawnienia, sprzęt, odpowiednio przeszkolonych pracowników i zatwierdzony przez starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Dane kontaktowe takich firm można uzyskać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego.