2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Stop dla hodowli norek. Incjatywa uchwałodawcza mieszkańców

by Marek Sokołowski on Czerwiec 30, 2015

Szydłowiecki Ratusz. Siedziba władz miejskich.

 

Zgodnie ze statutem Gminy Szydłowiec, liczącej 150 osób grupie mieszkańców, przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Najwyraźniej z tej możliwości chcieli skorzystać mieszkańcy Zdziechowa i okolicznych miejscowości, którzy w liczbie blisko 1000 osób wnieśli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej strony Gminy Szydłowiec i wprowadzeniu bezwzględnego zakazu lokalizacji wszelkiego rodzaju ferm norek. Wnioskodawców reprezentuje, jak zaznaczono w odrębnym piśmie pani Urszula Krogulec. 

Projekt uchwały co prawda nie znalazł się w porządku obrad zwołanej na 1 lipca Sesji rady Miejskiej, nie można jednak tego wykluczyć, że w dniu Sesji na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej albo grupy radnych, zostanie włączony do porządku obrad. Projekt uchwały ma bowiem bardzo duże poparcie społeczne. I zdeterminowani mieszkańcy, chcą jak najszybszego działania radnych.

W uzasadnieniu wniosku zawarto następująca stwierdzenia:

Północne tereny Gminy Szydłowiec obecnie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Celem podjęcia niniejszej uchwały jest wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej strony Gminy Szydłowiec  i wprowadzenie ładu w przestrzeni. Owym ładem będzie takie jej ukształtowanie, które tworzy harmonijną, spójną całość uwzględniającą przy tym wszystkie uwarunkowania funkcjonalne, społeczne, środowiskowe, gospodarcze i estetyczne. Plan miejscowy określa m.in.:

–     maksymalną wysokość zabudowy,

–    ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

–    przeznaczenie terenów i zasad ochrony środowiska,

–   minimalną i maksymalną intensywność zabudowy na danym terenie,

–  budowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

Uchwała ma na celu uregulowanie prawa miejscowego, co pozwoli wprowadzić bezwzględny zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju ferm hodowlanych norek. Potrzeba zapisu dotyczącego tego typu zakazu na obszarze, którego będzie dotyczył miejscowy plan zagospodarowania, wynika między innymi z dużej uciążliwości tego typu instalacji oraz ich negatywnego wpływu zarówno na środowisko naturalne, jak i na życie i zdrowie lokalnych społeczności. Po za tym tego typu inwestycje degradują trwale przestrzeń oraz generują konflikty społeczne. Ich powstawanie na terenach zamieszkałych powoduje znaczne pogorszenie się jakości życia, zatrucie środowiska, skażenie gleby i wód powierzchniowych oraz gruntowych związkami azotu i siarkowodoru. Gazy emitowane z ferm norek zawierają podobne wieloskładnikowe mieszaniny zanieczyszczeń powietrza(odorantów), jak gazy z oczyszczalni ścieków. Emitowane są liczne, nieprzyjemne zapachowo zanieczyszczenia o niskich progach węchowej wyczuwalności np. ,amoniak, związki siarkoorganiczne, aminy, kwasy tłuszczowe, które mają zły wpływ na zdrowie człowieka.

Intensywny chów zwierząt pociąga za sobą szereg zagrożeń:

–     epidemiologiczne, zagrożenie chorobami zakaźnymi,

–    niewłaściwe stosowanie antybiotyków może spowodować rozwój antybiotykoodpornych szczepów bakterii w tym chorobotwórczych,

–    sanitarne, związane z zaszczurzeniem ferm,

–   padłe na fermie zwierzęta są potencjalnym źródłem mikrobiologicznego skażenia środowiska, a ich nieodpowiednia utylizacja wiąże się z dużym zagrożeniem epidemiologicznym i epizootycznym,

–   ucieczki zwierząt z ferm, zwłaszcza norek powodują zagrożenia dla miejscowego ekosystemu i wyniszczają populacje dzikich zwierząt zarówno wodnych jak i lądowych w tym także zwierząt gospodarskich.

Miasto i Gmina Szydłowiec są atrakcyjne turystycznie i otwieranie na ich terenie tego typu ferm hodowlanych wpłynie negatywnie, nie tylko na środowisko ,ale także na walory krajobrazowe, turystyczne oraz pogorszy w znacznym stopniu jakość warunków życia okolicznych mieszkańców.

Co zrobią projektem uchwały władze Szydłowca? Pewnie jutro, 1 lipca się dowiemy.