2020-02-22

Imieniny: Feliksa i Pelagii

Sesja Rady Gminy w Mirowie

by Bartosz Kaluga on Październik 29, 2013

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mirowie odbyła się sesja Rady Gminy. Podczas sesji można było między innymi wysłuchać sprawozdania z wykonania budżetu i dowiedzieć się jakie zadania między sesjami realizował pełniący obowiązki wójta Albert Bobrowski.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013.
 6. Pojęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2013 – 2020.
 7. Zapoznanie się z uchwałą RIO o przedłożonej przez wójta Gminy Mirów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirów za pierwsze półrocze 2013roku.
 9. Informacja wójta Gminy Mirów o realizacji zadań między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie w czasie sesji zostały podjęte choć nie zawsze wszyscy radni zgadzali się ze sobą.

Ze sprawozdanie pełniącego obowiązki wójta Gminy Mirów Alberta Bobrowskiego z działalności wykonywanej między sesjami Rady Gminy Mirów to jest w terminie między 13 września a 25 października wynika iż w tym czasie prowadzono następujące inwestycje: w dniu 26 września nastąpił odbiór chodnika w Rogowie było to przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu przy współfinansowaniu Gminy Mirów.

W tym okresie zamontowano również jedną wiatę turystyczną w miejscowości Mirówek.

13 października odbyło się spotkanie Alberta Bobrowskiego mieszkańców Rogowa i Bieszkowa Górnego oraz jednego z inwestorów  w sprawie instalacji fotowoltaicznych w Gminie Mirów. Spotkanie uznano za owocne gdyż opinia mieszkańców w sprawie instalacji fotowoltaicznych była pozytywna. Mieszkańcy Rogowa i Bieszkowa Górnego mogą składać deklaracje w sprawie użyczenia swoich nieruchomości pod wyżej wymieniona inwestycje.

W czasie między sesjami pełniący obowiązki wójta uczestniczył także w kilku spotkaniach związanych z dniem Edukacji Narodowej. Jak sam powiedział była to okazja do zapoznania się z warunkami w jakich funkcjonują placówki oświatowe.

Pełniący obowiązki wójta podziękował także za organizacje i uczestnictwo w dożynkach gminnych, które odbyły się 15 września.

Tekst i zdjęcia: Joanna Krogulec