2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Poniedziałkowa sesja miejskiej rady

by Marek Sokołowski on Kwiecień 13, 2016

Przewodniczący Komisji Edukacji RM Maciej Kapturski

Przewodniczący Artur Marek Konierczyk, zwołałał miejskich radnych. Sesja ma  się rozpocząć w w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, przy ul. Gen. J. Sowińskiego 18 kwietnia o godz. 12.  W czasie tego posiedzenia  maja być podjete decyzje  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, rzutujące na wysokoć nauczycielskich pensji. Ssprawy kadrowe zawsze przyciągają największa uwagę, emocji chyba nie zabraknie, bo  w porządku zaplanowano zmiany na stanowisku przewodniczacego Komisji Edukacji RM. Aktualnie tę funkcję pełni radny Maciej Kapturski.

Powołanie dorażnej Komisji Statutowej, oznacząć będzie przygotowywanie wiekszego zakresu zmian statutowych, niż tylko jego drobne aktualizacje czy korekty.

Przedstawiamy planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/16 z dnia 14 marca 2016 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257

pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016;

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016

– 2025;

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego;

d) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowcu do

wykonywania czynności związanych z wydawaniem poleceń wyjazdu

służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowcu;

e) uchwalenia regulaminu określającego wysokość dochodów i innych

składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich

przyznawani, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę

Szydłowiec;

f) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru

ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych

formach wychowania przedszkolnego;

g) powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Szydłowiec;

h) odwołania przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej

w Szydłowcu;

i) wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej

w Szydłowcu.

8. Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szydłowcu za 2015 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szydłowieckiego Centrum

Kultury – Zamek za rok 2015.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach

skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.