2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

O Szydłowcu z kandydatem na burmistrza Arturem Ludwem

by Marek Sokołowski on Październik 28, 2014

Publikujemy rozmowę Agnieszki Gawor z Arturem Ludwem, kandydatem w wyborach samorządowych na burmistrza Szydłowca.  Bardzo potrzebny jest nam dialog, ale także zwykła rzeczowa informacja, aby wyrobić sobie zdanie i podjąć decyzję. Chętnie udostępnimy nasze portalowe strony dla rzeczowej dyskusji o  naszym mieście i powiecie, z osobami które mają coś do powiedzenia, do zakomunikowania a jednocześnie są otwarte na opinie i poglądy innych.

A.G.: Dlaczego zdecydował się Pan ubiegać o stanowisko Burmistrza Szydłowca?

A.L.: Ponieważ chcę być inspiratorem pozytywnych zmian w naszym mieście. Uważam, że zdobyte przeze mnie doświadczenie w samorządzie oraz moje kwalifikacje zawodowe pozwalają mi na to aby ubiegać się o to stanowisko. Naszemu miastu potrzebne jest świeże spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Jest wiele potrzeb tzw. pierwszego rzędu, które zostały zaniedbane, a które należy zrealizować.

Czy długo dojrzewała w Panu ta decyzja?

Decyzja o kandydowaniu dojrzewała we mnie bardzo długo. Zastanawiałem się czy to jest ten moment, czy przy tak trudnej sytuacji ekonomicznej w jakiej znalazł się Szydłowiec warto podejmować to wyzwanie. Ale w końcu zdecydowałem się i chcę wziąć sprawy w swoje ręce.

Jakie ma Pan przygotowanie do pełnienia funkcji Burmistrza?

Od 2002 roku do 2006 roku byłem radnym, a przez rok i pięć miesięcy – Przewodniczącym Rady Powiatu. W chwili obecnej również pełnie funkcję Radnego Rady Powiatu. Posiadam doświadczenie samorządowe, wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończyłem także studia podyplomowe w zakresie zrządzania administracją publiczną . Ta więc jeżeli chodzi o moje kwalifikacje, to uważam że są one wysokie.

Jakie konkretne działania zamierza Pan podjąć, jeżeli zaufają panu mieszkańcy gminy?

Po pierwsze podejmę starania w celu sprowadzenia do miasta inwestora. To będzie kluczowe wyzwanie jakie stanie przed nowym samorząde. Kolejnym wyzwaniem będzie  rewitalizacja zalewu wraz z przyległym do niego terenem. Widzę tu dwie drogi: pierwsza to ta, że ten teren zostanie odnowiony przez samorząd , druga to wydzierżawienie go na odpowiedni okres potencjalnemu inwestorowi.

W takim razie, co chce pan w gminie zmienić, jakie inwestycje uważa za priorytetowe?

Tak jak wcześniej wspominałem priorytetową inwestycją będzie scalenie terenów pod działalność w strefie przemysłowej wyszczególnionej w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec. Następnie inwestycja w zalew. Kolejne to inwestycja w oświatę. Oświata w naszym mieście można powiedzieć wprost-kuleje. Gmina dokłada do niej ponad 8 mln złotych rocznie, a to jest ogromny problem, ponieważ mówiąc po prostu ponad 7 mln zł to zdecydowanie za dużo. Dlatego trzeba podjąć natychmiastowe kroki w tym kierunku żeby koszty te ograniczyć. Mówiąc o oświacie nie chciałbym aby wkładano w moje usta stwierdzenie że zamierzam reformować oświatę poprzez zwalnianie nauczycieli czy likwidowanie stanowisk pracy. Wręcz przeciwnie . Tutaj należy podjąć zdecydowane ruchy w celu zabezpieczenia interesów ludzi pracujących w oświacie. Ponieważ w pewnym momencie Gminy nie będzie stać na utrzymanie oświaty. Trzeba przygotować odpowiednią strategię aby wyprowadzić Szydłowiecką oświatę z kryzysu. Strategia która została niedawno przyjęta jest dla mnie dokumentem nic nie wnoszącym . Uważam, że należy poszerzyć ofertę edukacyjną, utworzyć przedszkole specjalne , szkołę podstawowa specjalną. Nawiązać odpowiednią współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu wprowadzenia systemu wczesnej interwencji, który polega na zdiagnozowania dzieci, które wymagają pomocy, Szydłowiec potrzebuje żłobka,  rozbudowy przedszkoli. To są m. in. działania, które można i trzeba wprowadzić aby zabezpieczyć przyszłość ludzi pracujących w oświacie. Pozostaje jeszcze wiele inwestycji gospodarskich, które ułatwią życie naszym mieszkańcom.

Kilka pytań co do Pana programu wyborczego: Efektywne wykorzystywanie Inkubatora Przedsiębiorczości ,Zainwestowanie w strefę ekonomiczną to pierwsze z postulatów jakie widnieją w Pana Programie Wyborczym, proszę coś więcej na ten temat powiedzieć.

Przez efektywne wykorzystanie Inkubatora Przedsiębiorczości rozumiem większą jego rolę w przystępowaniu do programów dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli rozwijać swoją działalnoścć i otrzymywać środki na jej dofinansowanie. Większe aktywizowanie bezrobotnych poprzez programy dotyczące  samozatrudnienia. Poza, tym kompleksowa pomoc przy pisaniu i rozliczaniu programów, do których przystępują przedsiębiorcy, jak również doraźna pomoc, w tym pomoc prawna. Za to mniej działań typu szkolenia, prelekcję, bo wiem że takie już się odbywają i nie wiele pomagają.

Zamierza Pan stworzyć budżet partycypacyjny dzięki któremu wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wpływu na zakres przedsięwzięć realizowanych z budżetu gminny, czy mógłby Pan to zdanie dokładniej rozwinąć , bo nie każdy mieszkaniec może to zrozumieć.

Budżet partycypacyjny, inaczej obywatelski polega na tym że mieszkańcy mogą składać swoje wnioski do budżetu gminy. W dalszej kolejności wnioski te rozpatrywane są pod względem merytorycznym , formalnym,  czy mogą być zrealizowane przez samorząd gminny. Po weryfikacji wniosków następuje głosowanie mieszkańców nad kolejnością ich realizacji . Wnioski które dostaną największe poparcie zostaną w pierwszej kolejności zrealizowane w ramach budżetu jaki gmina na to przeznaczy.

Czemu ma służyć rozbudowa monitoringu w Szydłowcu?

Rozbudowa monitoringu ma posłużyć bezpieczeństwu mieszkańców. Monitoring jest bardzo skutecznym działaniem profilaktycznym, każdy nowy budynek który jest przez samorząd budowany powinien mieć monitoring. Wspólnie z policją, strażą miejską należałoby wytypować, które miejsca i obiekty wymagają monitoringu i konsekwentnie, etapowo taki monitoring w mieście wprowadzać właśnie w oparciu o analizy służb i uwagi mieszkańców.

W jaki sposób zamierza Pan zadbać o sprawy lokalnych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy powinni mieć konkretne wsparcie od samorządu. Uważam że brakuje wypracowanego planu współpracy z przedsiębiorcami. Gmina we współpracy z przedsiębiorcami, rzemiosłem ma potężne oręże w postaci podatków, opłat lokalnych, prolongat spłat zadłużenia, pomocy prawnej, które powinna dostosować do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Gmina nie ma planu wspomagania przedsiębiorców znajdujących się w trudniej sytuacji , a przecież wyciągnięcie reki do takiego przedsiębiorcy może oznaczać to, że on przetrwa trudną sytuację, obroni swoją  pozycję na rynku , a w konsekwencji rozwinie się i będzie go stać na płacenie podatków czy zatrudnianie nowych pracowników. Ważne jest aby rozmawiać, poznać oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do władzy i wypracowywać wspólne plany działania, których należy się trzymać i konsekwentnie je realizować.

Czy będąc Burmistrzem zweryfikuje pan poprawność naliczania opłat za wywóz śmieci, ceny wody i podatków lokalnych?

Oczywiście, że wszystkie tego typu opłaty musza zostać przeanalizowane, jeżeli chodzi o śmieci to z pewnością trzeba się będzie pochylić nad uchwałą przyjętą w tym zakresie, przeanalizować jaki koszty wpływają na te opłaty, a na koniec dostosować  do najlepszej z ofert przetargowych, która zostanie złożona. Opłaty lokalne to jest to z czym nowa  Rada będzie musiała się zmierzyć.

Szydłowiec powoli wymiera, mieszkańcy robią się coraz starsi, a młodzi za chlebem wyjeżdżają – Jaki ma Pan pomysł na odwrócenie tej sytuacji?

Jak już wcześniej powiedziałem moim pomysłem jest rzucenie rękawicy wysokiemu bezrobociu, podjęcie działań w kierunku ściągnięcia tutaj inwestora(ów). Drugim pomysłem jest zorganizowanie miejsc do wypoczynku i rekreacji. Trzecią taką kluczową sprawą będzie wspierania lokalnych przedsiębiorców, a czwartą ludzi młodych, organizacji pozarządowych danie im możliwości większego  udziału w życiu publicznym. To wszystko w konsekwencji może się przyczynić do tego, że ludzie na nowo będą wiązać swoje losy z Szydłowcem.

Za kilka tygodni kończy się kadencja samorządu. Jak ją ocenia ją Pan jako Radny Rady Powiatu ?

Kadencja ta była dla Rady Powiatu mimo wszystko udana. W trakcie jej trwania utworzyliśmy nową jednostkę : Placówkę Opiekuńczo-Wychowaczą w Łaziskach, poszerzyliśmy ofertę edukacyjna jeżeli chodzi o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co zaskutkowało powstaniem nowych miejsc pracy. Udało się przeprowadzić duże inwestycje w służbie zdrowia, wyremontowaliśmy wiejskie ośrodki zdrowia w Majdowie w Wysokiej i w Szydłowcu na ul Wschodniej. Rozbudowaliśmy budynek Poradni  przy ul. Staszica, praktycznie od podstaw dobudowany został tam nowy obiekt służący naszym mieszkańcom. Był to okres po którym zostały widoczne efekty.  Jeżeli chodzi o Miasto to każdy sam powinien mieć swój pogląd, co się dzieje w samorządzie gminnym. Jest na pewno wiele niepokojących sygnałów m.in. z Regionalnej Izby Obrachunkowej – 41 uwag pokontrolnych za 2013r. Zastanawiający jest stan finansów gminnych, od 2016 rozpocznie się spłacanie kapitału od zaciągniętych kredytów na rewitalizację, jest wiele inwestycji pierwszego rzędu które nie zostały zrealizowane jak. np. kanalizacja. Zadań przed nowym samorządem  pozostało co niemiara, także będzie to bardzo trudny okres dla nowego samorządu gminnego i ogromne wyzwanie.

Ludzie powinni zagłosować na Artura Ludwa, ponieważ…

Ponieważ moja kandydatura jest alternatywą dla Szydłowca ,chcę się zmierzyć z wyzwaniem którym jest sprowadzenie do Szydłowca inwestora. Problemem, którym nie zajęła się należycie obecna władza. Uważam że to jest jeden z podstawowych czynników, dla których warto na mnie zagłosować. Miasto i Gmina wymagają realizacji wielu przedsięwzięć, które zostały zaniedbane kosztem rewitalizacji centrum miasta, jest wiele spraw gospodarskich i gospodarczych do zrealizowania i ja je zamierzam wykonać.

Rozmawiała Agnieszka Gawor