2019-04-24

Imieniny: Urbana i Grzegorza

Kontrola działalności GOK w Chlewiskach – ciąg dalszy!

by Bartosz Kaluga on Październik 17, 2013

Pismem z dnia 6 września 2013r. Wójt Gminy Chlewiska przedstawił  swoje stanowisko w sprawie wyjaśnienia uwag zawartych w protokole kontroli  przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną przy Radzie Gminy w Chlewiskach informując:

„W odpowiedzi na pismo z dn. 5.07.2013r. W sprawie wyjaśnienia uwag zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną przy Radzie Gminy w Chlewiskach, informuję:

Zarządzeniem nr 0050/13 z dn. 22.07.2013r. Powołałem Komisję w celu przeprowadzenia kontroli finansowej prawidłowości dysponowania środkami w Gminnym Ośrodku Kultury przez Dyrektora tej placówki. Po przeprowadzeniu kontroli w oparciu o protokół Komisji Rewizyjnej, Komisja stwierdziła, że wykazane uchybienia nie miały wpływu na gospodarkę finansową i nie stwierdzono nadużyć finansowych. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z ewidencją księgową i posiadaną dokumentacją w GOK (w załączeniu protokół kontroli).

Po zakończeniu kontroli i analizie protokołu przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem GOK, zobowiązując go do przestrzegania ustalonego regulaminu, zdyscyplinowania podległych mu pracowników i wyciągnięciu konsekwencji służbowych w stosunku do osób, które popełniły uchybienia oraz przejrzystego prowadzenia ewidencji finansów instytucji kultury. Realizacja uwag organizacyjnych i braków w wyposażeniu w poszczególnych świetlicach w Skłobach, Broniowe i Ostałówku możliwa będzie po uregulowaniu stanu prawnego gruntu, natomiast w pozostałych przypadkach  po pozyskaniu „środków finansowych na zawarte w protokole potrzeby i uwagi.

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiony zostanie do zatwierdzenia po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radcę Prawnego”.

Na posiedzeniu w dniu 14 października, Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko w sprawie odpowiedzi Dyrektora GOK i Wójta Gminy Chlewiska na protokół kontroli komisji. W treści stanowiska czytamy miedzy innymi:

Zdaniem Komisji, zarówno ze strony Dyrektora GOK jak i Wójta Gminy, brak jest:

 1. Wyjaśnienia różnicy w przychodach wynikającej z dochodów wg. sprawozdania a dokumentów (protokół kontroli str.4 przychody pkt.4.).
 2. Wyjaśnień do pkt.25,26,28,29 (strona 7) protokołu z kontroli.
 3. Wyjaśnienia dotyczącego nie przedstawienia Radzie Gminy Regulaminu Organizacyjnego SIK GOK.
 4. Informacji, jakie konsekwencje służbowe zostały wyciągnięte w stosunku do osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Nie wykonanie zalecenia (protokół z kontroli, strona 11pkt.1) przeprowadzenie kontroli przez biegłego.

Ponadto:

 1. Stwierdzenie cyt. ”Operacje dotyczące księgowości w SIK są prowadzone ręcznie (długopisem). Podliczenia – ołówkiem, a następnie po weryfikacji długopisem” oraz cyt.” zostały uzupełnione dokumenty o brakujące opisy, numery kont, numery, „ jest złamaniem ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330)

Art. 22. 1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające, co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

Art. 23. 1. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.

        2. Zapis księgowy powinien zawierać, co najmniej:

 • datę dokonania operacji gospodarczej
 • określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji;
 • zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym, że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów;
 • kwotę i datę zapisu; 
 • oznaczenie kont, których dotyczy.

3. Zapisów dotyczących operacji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się w sposób umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej.

4. Zapisy w dzienniku i na kontach księgi głównej powinny być powiązane ze sobą w sposób umożliwiający ich sprawdzenie.

5. Zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonane w sposób zapewniający ich trwałość, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych.

6. Nie przedstawienie do obecnej chwili, Radzie Gminy Regulaminu Organizacyjnego SIK GOK ( mimo zalecenia RIO w Warszawie, z dnia 3 września 2007 roku, RIO-II-0913/310/2007) jest złamaniem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z póz. Zm. (tj. Dz. U. Z 2012 r. poz. 406.).

Art.13 pkt. 3. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

7. Prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicy w Hucie jest złamaniem statutu SIK GOK w Chlewiskach zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy NR V/ 24 /2008 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany w statucie instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

W związku z powyższymi faktami Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chlewiskach:

 1. Podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w protokole z kontroli.
 2. Stwierdza, że, przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną kontrola GOK wykazała ewidentne błędy. (Szczegóły w protokole kontroli GOK). Odpowiedź udzielona przez Dyrektora GOK jest arogancka w stosunku do Komisji Rewizyjnej i Rady Gminy. Brak jest stosownych wyjaśnień do przedstawionych uchybień. Podważany jest natomiast autorytet i kompetencje Komisji Rewizyjnej. Jest to niedopuszczalne działanie Kierownika podległej jednostki organizacyjnej Gminy. Powołana przez Wójta gminy dodatkowa kontrola wewnętrzna nie ustosunkowała się do stwierdzonych przez Komisję Rewizyjną nieprawidłowości. Nie stwierdziła (w przeciwieństwie do Komisji Rewizyjnej) ewidentnych błędów gospodarki finansowej, co w istocie sprawy oznaczałoby, że kontrola była nie rzetelna lub dokumenty były przepisywane i uzupełniane. Ponadto kontrola komisji powołanej przez wójta była wyrywkowa, nie może być, zatem wystarczająca do prawidłowej oceny działalności GOK. Dyrektor SIK GOK w Chlewiskach  odpowiada za całokształt pracy tej jednostki.
 3. Odpowiedź Wójta Gminy uznaje za niewystarczającą.
 4. Wnioskuje do Rady Gminy Chlewiska o podjęcie uchwały zawierającej wniosek do Wójta Gminy w sprawie odwołania Dyr. SIK GOK przed upływem kadencji (uzasadnienie do wniosku w załączeniu) w związku z art. 15 ust 6 pkt.3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2012 roku poz.40, oraz realizacji zaleceń wynikających z protokołu kontroli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWalenty Demczuk

Walenty Demczuk – W latach 1980-81 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. W stanie wojennym internowany w Zabrzu i Raciborzu do lutego 1982 roku. Pomiędzy 1990 a 1996 roku prywatny przedsiębiorca. Od 2010 radny Gminy Chlewiska oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.