2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

by Marek Sokołowski on Styczeń 28, 2016

Pracownicy Urzędów Pracy w Polsce, 27 stycznia obchodzili już po raz kolejny Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to wprowadzono ustawą sejmowa z 16 grudnia 2010 roku. Nawiązuje ono do tradycji II RP, bowiem 27 stycznia 1919 roku, dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego ustanowiona została organizacja  Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy i Opieki Nad Wychodźcami.

Z okazji tego dnia na terenie niemal całego kraju ( nie mamy informacji, aby ten dzień był obchodzony w powiecie szydłowieckim) z pracownikami służb zatrudnienia spotykali się przedstawiciele władz samorządowych, którzy składali pracownikom PUP gratulacje i wyrazy uznania za wysiłek, który wkładają w realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na terenie swego działania.

Podczas uroczystości wręczano najlepszym pracownikom wyróżnienia oraz dyplomy z wyrazami uznania a szczególne osiągnięcia w pracy. Honorowano także miedzy innymi statuetkami pracowników z najdłuższym stażem pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy odgrywają znacząca rolę  w realizacji usług i instrumentów rynku pracy, projektów współfinansowanych ze środków EFS, programów finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz programów specjalnych. Prowadza także działania i współpracują z samorządem i pracodawcami, i  innymi partnerami rynku pracy, na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia stanowił okazję do spotkań pracowników urzędów pracy i instytucji rynku pracy z władzami państwowymi i samorządowymi, ale także w przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Był także okazja Jest to także okazją do pokazania, jak funkcjonują nowoczesne służby zatrudnienia w poszczególnych regionach, powiatach, a także w gminach, jak również do podsumowania pracy instytucji, zajmujących się osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, zainteresowanymi własnym rozwojem edukacyjno-zawodowym.

W Polsce w skład publicznych służb zatrudnienia wchodzi 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. System organów zatrudnienia ma charakter rządowo-samorządowy, a jego istotną cechą jest niezależność każdej jednostki organizacyjnej (model zdecentralizowany). Publiczne służby zatrudnienia odgrywają ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym oraz świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i szkoleń, a także realizują one programy subsydiowania zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, do zadań publicznych służb zatrudnienia należy realizacja większości działań koniecznych do reintegracji pracowników na rynku pracy.

Dyrektorowi Tadeuszowi Piętkowskiemu i Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, życzymy aby ich wysiłek był doceniony, a wytrwała praca osób zatrudnionych w PUP ich partnerów społecznych, w tym Powiatowej Rady Rynku pracy, owocowała coraz lepszą sytuacją w zakresie ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, tworzeniem warunków do zwiększania zatrudnienia przez pracodawców i tym samym zwiększania szans pozyskania pracy dla osób jej poszukujących.

Samorządowi  bo PUP to jednostka podległa Powiatowi Szydłowieckiemu, życzymy dostrzeżenia choćby w ten symboliczny sposób problemów służb zatrudnienia, bo to motywuje do lepszej pracy na rzecz osób, którym ta jednostka służy.

Aktywną postawa na rzecz przezwyciężenia bolesnych problemów na rynku pracy, polega również na tym że doceniamy tych, którzy  na co dzień pełnią trudną służbę publiczną na rzecz osób poszukujących zatrudnienia i co jest niestety nasilone w naszym powiacie – długotrwale bezrobotnych.

Tylko w ten sposób możemy zmniejszać skalę tychże niekorzystnych zjawisk, boleśnie dotykających mieszkańców powiatu.