2021-04-14

Imieniny: Zofii i Jana

Burzliwa sesja w Jastrzębiu

by Marek Sokołowski on Luty 3, 2014 · 2 komentarze

Powracamy jeszcze do sesji Rady Gminy w Jastrzębiu, która wywołała wiele emocji a przede wszystkim pozbawiła urzędującą wójt Zofię Kosno połowy pieniędzy, jakie wcześniej otrzymywała z tytułu pełnionej funkcji. Sesja odbyła się 30 stycznia i wziął w niej udział gość specjalny, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Na sesję przybył także Robert Rutkowski, który przez okres 14 miesięcy pełnił funkcję wójta gminy Jastrząb. Opuścił to stanowisko w połowie stycznia na rzecz Zofii Kosno, po uchyleniu 2 stycznia przez Sąd, wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Przysusze zakazu wykonywania obowiązków służbowych.

Wojewoda mazowiecki podziękował panu Rutkowskiemu za sprawowanie funkcji wójta gminy Jastrząb oraz poinformował Radę Gminy i gości obecnych na sesji o wyroku Sądu, na mocy którego pani Zofia Kosno powróciła na urząd. Wojewoda mazowiecki mówił także o konieczności pozyskiwania środków unijnych, jako siły napędowej naszego kraju, na cele rozwoju gospodarczego i społecznego. W kontekście tematu funduszy unijnych Edyta Wietrak ze Stowarzyszenia Wspólne Dobro podkreśliła niezadowolenie znacznej części społeczności lokalnej z powrotu na stanowisko wójta Zofii Kosno, argumentując to brakiem inicjatywy pani wójt w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych i zmarnowaniem szans i lat, w których środki te można było wykorzystać na cele rozwojowe gminy. 

W dalszej części sesji odbyła się burzliwa debata nad projektem uchwały budżetowej  z wniesionymi poprawkami, które miały służyć wygospodarowaniu środków na istotny dla wspólnoty samorządowej cel – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w części gminy zagrożonej budową elektrowni wiatrowych. Celem oponentów, na czele z wójt Kosno,  było wykazanie braku słuszności wprowadzonych poprawkami przesunięć środków, które miałyby jak argumentowano zdezorganizować pracę urzędu. 

Kolejnymi tematami obrad sesji było podjęcie uchwał: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014, w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy, w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy oraz w sprawie zmian w komisji rewizyjnej. 

Uzasadnieniem obniżenia miesięcznego wynagrodzenia w opinii radnych wnioskodawców była niegospodarność pani Wójt oraz zadłużenie gminy, które drastycznie wzrosło w latach 2011-2012 z powodu zaciągnięcia ponad 3-milionowych kredytów.   

Radca prawny Gminy próbował przekonać radnych do wycofania uchwały, argumentując to ewentualnym skierowaniem sprawy przez wójt Zofię Kosno do Sądu Administracyjnego i do Sądu Pracy. 

Uzasadnieniem pozbawienia wójta Gminy przyznanego limitu kilometrów na samochód prywatny była trudna sytuacja finansowa gminy. Ponadto podkreślono fakt, iż gmina posiada na swoim stanie samochód (Fort Transit), który może być wykorzystywany przez wójta do wyjazdów służbowych. 

W składzie komisji rewizyjnej wprowadzono następujące zmiany:  odwołano z komisji Bińkowskiego Tadeusza, powołano do komisji 2 nowych członków: radną Dominikę Lipiec i i radnego Krzysztofa Parszewskiego.  

Odwołanie radnego Tadeusza Bińkowskiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, nastąpiło na podstawie §16 pkt 1 Statutu Urzędu Gminy w Jastrzębiu, a jego uzasadnieniem była między innymi stronniczość poprzez powiązanie rodzinne organu nadzoru z organem zarządu ( radny jest bratem wójt Z. Kosno). 

Końcowy element sesji – sprawy różne – zawierał odczytanie pism, które wpłynęły do Urzędu i Rady.  

Przewodniczący Rady Gminy udzielił również głosu członkom Stowarzyszenia Wspólne Dobro z Lipienic Górnych. W części tej pani Edyta Wietrak zadała kilka istotnych pytań do pani Wójt, między innymi o korzyści dla społeczności lokalnej, jakich oczekiwała pani Wójt przy wprowadzaniu inwestora wiatrakowego na teren gminy Jastrząb w 2011 roku. Pani Wietrak zrelacjonowała również zdarzenia i dokumenty, w których upatrywać można znamion przestępstwa polegającego na fałszowaniu dokumentów przez urzędnika Gminy. Złożona została w tym temacie skarga. 

Pani Bogusława Tomczyk ze Stowarzyszenie Wspólne Dobro, skierowała do wójta i Rady Gminy spostrzeżenia dotyczące szkodliwego wpływu złej lokalizacji elektrowni wiatrowych na rozwój społeczny, w tym na migrację lokalnej młodzieży na terytoria nie obciążone ryzykiem szkodliwego oddziaływania. Pani Tomczyk powołała się w swoim wystąpieniu na opinię Ministerstwa Zdrowia, w której rekomenduje się lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości co najmniej 2 000 m od zabudowań zamieszkałych.  

Autor tekstu: Edyta Wietrak