2019-06-18

Imieniny: Wincentego i Wodzisława

Burmistrz będzie z całych sił realizował budżet gminy na 2014

by Marek Sokołowski on Styczeń 2, 2014

W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym 30 grudnia 2013r odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej, w czasie której głównym punktem była kwestia przyjęcia budżetu gminy na 2014 rok. Podczas sesji panowała pełna emocji atmosfera, podgrzewał ją fakt iż radni podejmowali uchwały: o przyjęciu budżetu na 2014  i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020, wobec projektów których to uchwał organ kontrolny Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała negatywną opinię, ze względu na przeszacowanie dochodów budżetowych, w szczególności dochodów ze sprzedaży majątku tj. działek ,które zamierza sprzedać Gmina.

Kilku radnych, w tym Marek Plewa i Artur Koniarczyk kilkukrotnie mocnymi argumentami próbowali przekonać pozostałą część składu Rady Miasta,  do powstrzymania się z przyjęciem budżetu. Apelowali aby wykorzystać dopuszczalny termin przyjęcia budżetu i przyjąć go do  31 stycznia 2014r. Mówili „warto dać sobie szansę na głębszą analizę”. Natomiast obaj wiceprzewodniczący rady Miejskiej: radny Leszek Jakubowski oraz radny Artur Łyczek „grzmieli” , iż to przecież nie po raz pierwszy RIO negatywnie opiniuje prognozę czy budżet gminy Szydłowiec.

 Z kolei burmistrz Andrzej Jarzyński z przekonaniem twierdził, iż wszystko co miało być w projekcie budżetu poprawione – poprawiono. Zarzucił radnym że w przemówieniach słychać nutkę kampanii wyborczej. Mówił  “kiedy w Szydłowcu rozpoczynają się jakieś trudne zadania , wyzwania to wszyscy zgodnie mówią to – Burmistrz , to jego pomysł , lecz kiedy przychodzi moment przecięcia wstęgi to wtedy nie ma już to On, wtedy jest „to My.”  Z pretensją zwracał się do radnych, którzy głośno powiedzieli iż budżet ten jest nierealny do wykonania. Mówił że skoro według nich budżet jest nierealny to po co składają tyle wniosków budżetowych. Obiecał także iż z całych sił będzie starał się wypełnić swoje zadanie i wykonać ta uchwalę pod którą się przecież podpisuje. 

Pomimo długich dyskusji oraz negatywnej opinii RIO rada Miejska budżet przyjęła! 11 radnych było za przyjęciem budżetu , 4 przeciw. Sytuacja powtórzyła się w głosowaniu dotyczącym przyjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych na rok 2014 oraz przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.

Sytuacja finansowa gminy Szydłowiec jest z pewnością trudna, następuje rolowanie długów, czyli stare długi spłacane są nowymi pożyczkami, generuje to milionowe koszty obsługi długu. Zaniechano inwestycji, po za realizowaną inwestycją rewitalizacji zabytków. Cześć problemów finansowych ma swoje źródło w sposobie zarzadzania gminą, większa jednak część zdecydowanie spowodowana jest spychaniem na samorządy coraz większej ilości zadań, bez zapewnienia źródeł ich finansowania. Dochody samorządów z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, spadły w 2013 roku.  Perspektywy w tym zakresie nie są obiecujące, szczególnie w tak słabej gospodarczo gminie jak Szydłowiec.  W tym zakresie przez ostatnie lata niewiele zrobiono, gmina jest mało atrakcyjna dla biznesu.

Tekst i zdjęcie Agnieszka Gawor