2021-10-22

Imieniny: Klemensa i Amelii

Brak absolutorium dla Wójta Gminy Jastrząb

by Bartosz Kaluga on Lipiec 3, 2014 · 3 komentarze

26 czerwca w Urzędzie Gminy Jastrząb odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Jastrząb. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz absolutorium dla Wójta Gminy Jastrząb.

Rada Gminy Jastrząb na ostatniej sesji zadecydowała większością głosów o nieudzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy oraz o niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Podjęto natomiast uchwały, między innymi w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Nieruchomości wystawione do sprzedaży, jak się dowiedzieliśmy, to 2 działki w Jastrzębiu -działka nr 82 o pow. 0,300ha i działka nr 365/8 o pow. 0,145ha oraz działka w Lipienicach Górnych o numerze 640/4 o pow. 2,56ha.

Uchwała w sprawie konsultacji społecznych dotyczy elektrowni wiatrowych. Precyzuje ona  warunki i terminy, w jakich mieszkańcy gminy będą wypowiadać się na temat stanowiska w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy.

Jednym z punktów sesji było sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r.

Wójt Gminy skorzystała z okazji i streściła dodatkowo zadania, które gmina zrealizowała w 2014 roku, aby, jak to zargumentowała: „nikt nie mówił, że gmina i wójt nic nie robi”.

Zadania te, to: wykaszanie rowów, naprawa nawierzchni drogowej po zimie, naprawa awarii sieci wodociągowej (18 awarii). Pani wójt chyba zapomniała, iż zadania te należą do jej obowiązków i bierze za nie sowite wynagrodzenie.

Dla przypomnienia – Art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym stanowi:

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

   W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

  (…)

Nasuwa się pytanie – gdzie inwestycje na terenie gminy? Pytanie to jednak nie miało szansy paść, gdyż tuż po swoim wystąpieniu pani wójt opuściła salę konferencyjną.

Tekst: Edyta Wietrak