2021-12-07

Imieniny:

Artur Ludew – edukacja, kultura i sport, bezpieczenstwo

by Bartosz Kaluga on Listopad 14, 2014 · 2 komentarze

III. EDUKACJA

Plany działań w ramach edukacji, do której gmina dokłada ponad 7 mln zł rocznie to:

 1. Zorganizowanie debaty na temat stanu gminnej oświaty.
 2. Opracowanie i wdrażanie skutecznej strategii rozwoju oświaty.
 3. Objęcie opieką przedszkolną jak największej grupy dzieci.
 4. Rozwijanie systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie.
 5. Zmiana orientacji kształcenia w celu zwiększenia nacisku na jakość nauczania oraz poszerzenie oferty edukacyjnej.
 6. Prowadzenie stałej analizy kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowanie działań ograniczających te koszty.
 7. Zacieśnienie współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi. działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych.
 8. Zwiększenie nakładów na modernizację szkół i przedszkoli w mieście i gminie.

IV. KULTURA I SPORT

W dziedzinie kultury i sportu należy podjąć niezbędne działania, tj.

 1. Wspieranie merytoryczne klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy  w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową.
 2. Wprowadzenie  systemu motywacyjnego dla animatorów sportu  przez nagradzanie  za osiągnięcia w pracy.
 3. Analizę zapisów uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Analizę zapisów uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów gminnych.
 5. Uaktualnienie składu osobowego Rady Sportu zapewniając udział w niej wszystkim reprezentantom organizacji pozarządowych zajmujących się sportem.
 6. Poszerzanie i modernizacja bazy sportowej oraz jej efektywne  wykorzystanie.
 7. Zacieśnienie współpracy między organizacjami i klubami sportowymi w celu efektywnej promocji kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.
 8. Tworzenie programów kulturalnych przy współudziale instytucji pozarządowych.
 9. Wspieranie inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury.
 10. Promowanie twórców lokalnych.

 V. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo to problem bardzo złożony i polegający nie tylko na pracy policji,  służb inspekcji i straży, ale też na profilaktyce i gotowości do reagowania na pojawiające się problemy. To umiejętność skorelowania działań wielu instytucji m. in. Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Sanepidu, Wodociągów, Służb Komunalnych, Zakładu Opieki Zdrowotnej, tak aby szybko i sprawnie mogły reagować. Bezpieczeństwo to również profilaktyka, nowe kierunki nauczania, wprowadzenie do szkół zajęć chociażby z ratownictwa przedmedycznego, czy samoobrony, to współpraca placówek oświatowych z samorządami,  służbami, to wreszcie działania doraźne oraz inwestycje w infrastrukturę. Do głównych działań w dziedzinie bezpieczeństwa należy zaliczyć.

 1. Rozbudowę monitoringu miejskiego.
 2. Zwiększenie nacisku na profilaktykę w działalności Straży Miejskiej i Policji.
 3. Sukcesywne doposażenie Straży Miejskiej i Policji, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Analiza miejsc, gdzie należy poprawić bezpieczeństwo na drogach przez m.in. uaktualnienie oznakowań oraz wprowadzenie tzw. progów zwalniających jazdę.
 5. Likwidowanie doraźnych zagrożeń.
 6. Zwiększenie nacisku na profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa przez wprowadzenie do szkół szkoleń pomocy przedmedycznej oraz właściwego zachowania w ruchu drogowym.

Szanowni Państwo, ten program na pewno nie obejmuje wszystkich zadań i problemów z jakimi borykać się będzie przez najbliższe lata nasze miasto i gmina. Jest oczywistym, że sytuacja finansowa gminy wymaga rzetelnej diagnozy, która wyznaczy obszar w jakim będziemy mogli się poruszać. Jest jeszcze dużo tematów jakie pozostały do poruszenia m.in.: wspieranie wspólnot wiejskich, zagospodarowania targowicy miejskiej przy ul. Targowej,  pomoc organizacjom i osobom niepełnosprawnym, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  na terenach wiejskich, prowadzenie przemyślanej polityki pomocy społecznej i wiele innych, dlatego pozostawiam Państwu możliwość dopisania dalszej części tego programu i zapraszam do dyskusji, umieszczania swoich pomysłów na działanie samorządu wpisując swoje uwagi na www.facebook.com/LudewArtur lub wysyłając na adres e-mail: a.ludew@op.pl.

 Z wyrazami szacunku

Artur Ludew