2022-05-22

Imieniny: Wandy i Zenona

Andrzej Jarzyński – Wywiady Przedwyborcze II Tura

by Bartosz Kaluga on Listopad 28, 2014

andrzej jarzyński

Na łamach PS zamieszczamy kolejny wywiad przedwyborczy przed II turą wyborów samorządowych w gminach Powiatu Szydłowieckiego. Tym razem przenosimy się do Gminy Szydłowiec, gdzie pierwszą odpowiedź otrzymaliśmy od Pana Andrzeja Jarzyńskiego, pełniącego funkcję Burmistrza Szydłowca od 12 lat. Zapraszamy do lektury.

Przybliżenie sylwetki kandydata

Kilka słów o sobie.Czy może Pan w kilku zdaniach opisać swoją osobę i swoje doświadczenie w kontekście stanowiska o które się Pan ubiega?

Andrzej Jarzyński: Jestem rodowitym szydłowianinem, a od wielu lat aktywnie działającym samorządowcem. Dzięki mieszkańcom gminy i miasta Szydłowiec, którzy trzykrotnie podczas wyborów bezpośrednich obdarzyli mnie zaufaniem pełnię funkcje burmistrza Szydłowca od 12 lat, jest to dla mnie wielki honor i zaszczyt. Moją dewizą życiową jest pracowitość i uczciwość, a ważnym wyzwaniem w pracy dla samorządu  jest skuteczność. 

Posiadam ogromne doświadczenie i wiedzę praktyczną, zdobytą podczas wielu lat pracy na rzecz i dla dobra mieszkańców. Moimi atutami jest również skuteczność, kompetencja i pomysł na dalszy, dynamiczny rozwój gminy.

Ocena pierwszej tury wyborów. Jak Pan ocenia pierwszą turę wyborów samorządowych w Pana Gminie. Ich przebieg, kampanie wyborcze kontrkandydatów i wyniki?

Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy tak licznie podczas wyborów 16 listopada 2014 roku oddali swoje głosy. Dziękuję tym, którzy po raz kolejny mi zaufali. Wynik pierwszej tury jest dla mnie satysfakcjonujący.

Czynniki sukcesu w pierwszej turze. Co Pana zdaniem było kluczowe w Pańskiej batalii wyborczej, jakie czynniki wpłynęły na to, że to właśnie Pan dotarł do II tury?

Zasadniczym czynnikiem jest pozytywna ocena przez wyborców mojej pracy i podejmowanych decyzji. Wystarczy spojrzeć na Szydłowiec –  to zrewitalizowany Rynek, Zamek, Park Radziwiłłowski, Skwer Staromiejski, nowoczesne Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne,  zadbane ulice i place. To również wodociągowanie poszczególnych sołectw, wydłużająca się sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, termomodernizacja budynków szkolnych i wiele innych działań poprawiających jakość i standard życia mieszkańców.

Program wyborczy

Współpraca. Zacznijmy od tematyki współpracy, ponieważ właśnie ta kwestia będzie pojawiała się w formie pośredniej w kolejnych pytaniach. Tam gdzie jest współpraca ponad podziałami i osobistymi ambicjami, tam są większe szanse na uzyskanie wymiernych rezultatów. Łatwiej pozyskać środki, zaangażować różne środowiska, wykreować pozytywną atmosferę wobec różnorodnych inicjatyw. Czy ocenia Pan siebie jako osobę zdolną do współpracy z innymi jednostkami ponad podziałami partyjnymi?

Zawsze byłem zwolennikiem dialogu i współpracy. Bez tych cech i umiejętności nie udałoby się zrealizować wielu inwestycji, gdyż wymagają one współpracy nie tylko z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, ale również współpracy z przedstawicielami różnych środowisk reprezentujących czasem odmienne poglądy i zdania.

Budżet obywatelski. Doświadczenia miast, które dały obywatelom możliwość decydowania o wydatkach, są bardzo budujące. Jakie jest Pana stanowisko w sprawie wprowadzenia w Szydłowcu budżetu obywatelskiego/budżetu partycypacyjnego? Proszę przybliżyć mieszkańcom jakie mogłyby być kryteria ustalania budżetu i w jaki sposób społeczeństwo mogłoby decydować o realizacji budżetu obywatelskiego?

Gmina Szydłowiec, jako jedna z pierwszych w województwie mazowieckim utworzyła fundusz sołecki. Jest to instrument pozwalający mieszkańcom sołectw decydować o tym, na jaki cel środki te zostaną przeznaczone. To wspólnoty mieszkańców poszczególnych miejscowości konstruują listę zadań, które uznają za priorytetowe i z pomocą gminy przystępują do ich realizacji.

Utworzenie funduszu sołeckiego pozwoliło na przekazanie w ręce mieszkańców możliwości decydowania o tym, co ich zdaniem jest najważniejsze, jakie inwestycje są potrzebne i na jaki cel wydatkować środki.

Uważam, że należy rozważyć wprowadzenie budżetu obywatelskiego stanowiącego wydzieloną część budżetu gminy i miasta Szydłowiec, o której przeznaczeniu decydować będą  mieszkańcy np.  poprzez:

  • zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań należących do kompetencji gminy ,
  • dokonanie wyboru – poprzez głosowanie – spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań.

Pozyskiwanie funduszy unijnych. Czy jest szansa utworzenie jednostki (czy nawet zatrudnienie osoby, specjalisty od funduszy unijnych), która wspierałaby lokalne przedsiębiorstwa, a także osoby indywidualne planujące założyć własną działalność gospodarczą, w wykorzystaniu funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. Z doświadczenia wiem, że wiele polskich firm odnotowało gwałtowny wzrost w ostatnich latach głównie dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy unijnych.  Jednak niejednokrotnie problemem dla wielu firm jest napisanie biznes planu czy nawet otrzymania porad, gdzie powinni szukać możliwości dofinansowania. Czy samorząd gminny byłby w stanie wspomóc lokalne przedsiębiorstwa i jednostki indywidualne w tej kwestii, zaktywizować dodatkowo do udziału w projektach unijnych?

W Urzędzie Miejskim w Szydłowcu  istnieje Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju, którego zadaniem jest miedzy innymi pozyskiwanie środków unijnych. Z wysokości pozyskanych dla gminy Szydłowiec środków oraz z wielości realizowanych przy ich udziale inwestycji można i należy stwierdzić, że  wydział pracuje i działa skutecznie. 

Dodatkowo pracownicy tego wydziału pełnią dyżury w Inkubatorze Przedsiębiorczości, gdzie służą swoją wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorcom poszukującym źródeł dofinansowania
z środków i programów unijnych.

To właśnie z myślą o przedsiębiorcach i potencjalnych inwestorach powstały w Szydłowcu takie obiekty jak Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubator Przedsiębiorczości.

Specjalna strefa ekonomiczna/przemysłowa. Czy jest realna szansa na utworzenie takiej strefy w Gminie Szydłowiec? Można usłyszeć wiele opinii, że Gmina Szydłowiec jest za mała na budowę strefy ekonomicznej zdolnej przyciągnąć inwestorów. Czy istnieje zatem możliwość utworzenia wspólnej strefy dla wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Szydłowieckiego np. przy współpracy Starostwa Powiatowego? Czy byłby Pan skłonny podjąć się takiej inicjatywy jako lider największej gminy? Jak ocenia Pan realność takiego projektu?

W roku 2010 Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla Szydłowca. Obszar około 60 hektarów został objęty strefa przemysłową z przeznaczeniem tych terenów np. pod usługi, czy logistykę.

Problemem jest trójwłasność tych terenów. Obecnie prywatni właściciele około 8 hektarów złożyli deklaracje o wyrażeniu zgody na sprzedaż gruntu. Całość spraw związanych z wykupem prowadzi Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice.

W działaniach mających na celu przyciągnięcie inwestorów powinny współpracować jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i w sprawie tej prezentować jednolite stanowisko.

Jestem otwarty na wszystkie propozycje współpracy, której celem byłoby utworzenie jak Pan to określa małej strefy ekonomicznej i gotowy jestem na objęcie roli lidera.

Uważam ponadto, że powinien powstać program rządowy mający na celu wspieranie takich samorządów jak Szydłowiec – regionu o bardzo wysokim poziomie bezrobocia – w działaniach mających na celu aktywizację i pomoc przy wykupie terenów atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym.

Potencjał turystyczny. Szydłowiec leży pomiędzy Warszawą i Krakowem, tuż przy intensywnie uczęszczanej trasie S7. Szydłowiec mógłby, a raczej powinien, stać się jedną z największych atrakcji turystycznych na tym szlaku. W jaki sposób mógłby Pan zwiększyć ruch turystyczny w naszym mieście. Jak ten zwiększony ruch turystyczny mógłby Pan przeistoczyć na wzrost zatrudnienia w Gminie Szydłowiec? Jakich inicjatyw brakuje w Szydłowcu, aby to miasto mogło uzyskiwać realne zyski z turystyki dla budżetu Gminy?

Odwołam się tutaj do mojego programu wyborczego tj.:

  • ścisła współpraca Miejskiej Informacji Turystycznej z Biurami Podróży, Stowarzyszeniami Przewodników promująca walory turystyczne, historyczne i rekreacyjne  Gminy Szydłowiec,
  • udział w targach i prezentacjach turystycznych na terenie kraju,
  • promocja i kontynuacja cyklicznych imprez : Niedziela Palmowa, Zygmunty Szydłowieckie, Przegląd Orkiestr Dętych, Spotkania Chóralne, Wieńcowanie Szydłowieckie, Gargulec, Przegląd kapel i Zespołów Ludowych i innych,
  • utworzenie centrum konferencyjnego na terenie Zamku Szydłowieckiego zgodnie z założeniami wniosku kluczowego.

Ponadto należy zauważyć, że realizacja inwestycji związanych z rewitalizacją i odnową przestrzeni powinna  pośrednio wpłynąć na aktywność mieszkańców w kierunku kreowania własnej drogi zawodowej. Napływ gości, turystów zaowocuje potrzebą ich obsługi i uruchomieniem infrastruktury okołoturystycznej, co również przyczyni się do tworzenia miejsc pracy. W efekcie nastąpi stymulacja społeczno-ekonomiczna, która bez wątpienia pozytywnie wpłynie na rozwój gminy i miasta.

Szydłowiec zyskał nowe oblicze i jest gotowy na przyjmowanie gości. Z prowadzonych badań wynika, że już możemy obserwować zwiększony ruch turystyczny.

Zalew w Szydłowcu. Jedno z najbardziej zaniedbanych miejsc w Gminie Szydłowiec. Pytanie z rodzaju kreatywnych, ale łatwych – jak można go zagospodarować? Pytanie trudniejsze – w jaki sposób można pozyskać na tę inicjatywę środki nie zwiększając zadłużenia miasta?

Teren zalewu już trzykrotnie był przeznaczony do sprzedaży. Kolejne przetargi unieważniano w związku z brakiem ofert. Dlatego też Gmina Szydłowiec postanowiła podjąć działania związane z zagospodarowaniem tego terenu np. poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy zalewie, tworzenie plenerowych obiektów fitness, skateparku oraz parku linowego. Źródeł finansowania należy szukać w środkach unijnych tj. RPOWM, PROW oraz małe projekty LGD.

Obecnie zadłużenie Gminy kształtuje się na poziomie 37% – a mamy za sobą wielomilionowe inwestycje. Oczywiście można nic nie robić i nie zaciągać kredytów, ale  czy brak inwestycji przy udziale środków unijnych – przy 15% wkładzie własnym –  nie byłoby zaniechaniem i bezpowrotnym skazaniem Gminy na nie wykorzystanie szansy?  Odpowiedź na to pytanie pozostawiam wyborcom.

Szkoły i Przedszkola. W budżecie gminnym “oświata” (szkoły i przedszkola) to największa pozycja wydatków. Jak Pan ocenia naszą oświatę i czy uważa Pan, że w przyszłej kadencji należy podjąć próbę reorganizacji w celu ograniczenia kosztów czy zwiększenia efektywności? Jaką pomoc edukacyjną dostana dzieci których rodziców nie stać na opłacenie przedszkola, mam na uwadze wyrównanie szans edukacyjnych?

Inwestując w edukację dzieci i młodzieży inwestujemy w lepszą przyszłość.  Nie można i nie należy podejmować pochopnych decyzji związanych z reorganizacją w oświacie. Każdy taki krok musi być poparty szczegółową analizą i konsultacjami społecznymi.

Uważam, że po dokonanych zmianach  w Gminie nastąpiła optymalizacja rozwiązań związanych z mapą szkół i przedszkoli.

Obecnie rodzice przedszkolaków ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem maluchów. Wszystkie pozostałe wydatki związane z pobytem dziecka w przedszkolu i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry ponosi Gmina.

Nauczanie – kierunki techniczne. Nauczanie kierunków technicznych, praktycznych na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Czy miałby Pan pomysł co można zmienić w tej materii na terenie Gminy Szydłowiec?

Ze swojej strony mogę obiecać, że poprę każdą inicjatywę zmierzającą do dostosowania oferty oświatowej do potrzeb rynku pracy. To jednak organ założycielski dla szkól ponadgimnazjalnych, czyli Starostwo Powiatowe w Szydłowcu winno dokonywać bieżącej analizy  i podejmować działania. Gmina Szydłowiec nie posiada bowiem takich kompetencji.

Młodzi, a starzejące się społeczeństwo. Z jednej strony należy aktywnie przeciwdziałać bezrobociu szczególnie pośród najmłodszych na rynku pracy. I wspierać te inicjatywy, które mogę temu wymiernie pomóc. Dochodzą do tego również inicjatywy wspierające politykę prorodzinną. Z drugiej strony mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i wynikające z tego potrzeby. Nie ukrywajmy, że kampaniach wyborczych jest łatwiej przekonać do siebie starsze osoby obietnicą nowego chodnika, czy wiaty na przystanku. Później te obietnice należy spełnić, ale czy mają one wymierny wpływ na wzrost dobrobytu mieszkańców Gminy? Jak pogodzić zapotrzebowanie w inwestycje przeciwdziałające ucieczce młodych osób z Gminy, wspomagające politykę prorodzinną,a potrzebom związanym ze starzejącym się społeczeństwem w Gminie? Jakie inwestycje mogłyby połączyć potrzeby obu tych grup? Czy może lepiej skupić się na jednej z opisanych grup?

Gmina Szydłowiec podejmuje działania związane z aktywizacją zarówno osób starszych, jak dzieci i młodzieży. W Szydłowcu działa Uniwersytet III Wieku, prężnie funkcjonują Kluby Seniora oraz organizacje i stowarzyszenia zrzeszające młodzież. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek posiada szeroką i zróżnicowaną ofertę kulturalną, adresowaną do różnych środowisk i grup.

Udzielamy również wsparcia działającym na terenie naszej gminy zespołom śpiewaczym, szydłowieckim pasjonatkom. Wspieramy każdą inicjatywę aktywizującą zarówno tych starszych, jak i młodszych mieszkańców naszej gminy. W Szydłowcu wydawane są również karty dużej rodziny, do chwili obecnej wydano około 100 takich kart.

Patologie polityczne. A głównie nepotyzm, czyli faworyzowanie swoich ludzi, a nie ludzi z kompetencjami. To jedne z najczęstszych zarzutów wobec samorządowców lokalnych. W jaki sposób ma Pan zamiar dobierać swoich współpracowników?

Nabór na wolne stanowiska pracy odbywa się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w drodze otwartego konkursu ofert. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są na tablicach ogłoszeń oraz na stronach bip.

W ogłoszeniu o naborze podane są wymagania jakie powinien spełnić kandydat. Kolejnym etapem jest postępowanie konkursowe, którego zasady również podawane są w ogłoszeniu o konkursie.

Jest to jedyna zgodna z prawem forma zatrudnienia osoby na stanowisko urzędnicze.

Uzdolniona młodzież. Wspieranie najbardziej potrzebujących i szczególnie uzdolnionych. Jak pomóc tym osobom, które mają nieprzeciętne wyniki, a brak finansowych możliwości. Czy jest szansa na uruchomienie programu z dofinansowaniem dla najbardziej uzdolnionych osób?

Od wielu lat w Gminie Szydłowiec funkcjonują rozwiązania pomocowe dla najbardziej uzdolnionych i potrzebujących. Są to stypendia socjalne, wyprawka szkolna, czy też stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Zadłużenie Gminy. Jak je zmniejszać? Czy jest to w ogóle możliwe w obecnych warunkach i potencjale ekonomicznym gminy?

W chwili objęcia stanowiska Burmistrza Szydłowca sytuacja finansowa gminy była katastrofalna. Zadłużenie gminy wynosiło 68,27 % w stosunku do wykonanych dochodów za 2002 r. i należy zauważyć, że nie były to lata prężnych inwestycji.

Obecnie, jak już wspominałem zadłużenie Gminy Szydłowiec kształtuje się na poziomie 37%. Mamy za sobą wielomilionowe inwestycje. Gmina pięknieje, mamy odrestaurowane zabytki, mamy wodociągi latarnie, ulice, chodniki, parkingi, docieplone budynki szkolne, orliki, korty tenisowe, multimedialną bibliotekę. Uważam, że Gmina Szydłowiec dobrze wykorzystała szanse rozwoju.

Druga tura. Jakie jest Pana nastawienie przed drugą turą wyborów? W czym upatruje Pan szansę na swoje ostateczne zwycięstwo?

Ufam, że Wyborcy dokonają właściwego wyboru. Złożą przyszłość Gminy Szydłowiec w ręce sprawdzonego i wiarygodnego kandydata.

Wierzę, że Wyborcy docenią moją dotychczasowa pracę, zaangażowanie i skuteczność poprzez poparcie mojej kandydatury.

Zachęcam wszystkich, którzy chcą być aktywnymi uczestnikami  życia gminy i miasta do wzięcia udziału w II turze wyborów na stanowisko Burmistrza Szydłowca.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Jarzyński